Hyppää sisältöön

Passitusasiakirjan käsittely aluksen saapuessa satamaan Suomessa

20.9.2011 12.17
Tiedote

156/2011, JR/HeL

Meriliikenteessä tavaraa kuljetetaan joko säännöllisessä tai muussa kuin säännöllisessä liikenteessä. Tämä ohje käsittelee meriliikenteessä saapuvien tavaroiden passitusilmoitusten käsittelyä määräsatamassa Suomessa.

1. Säännöllinen liikenne

Meriliikenneyhtiölle voidaan hakemuksesta myöntää säännöllisen liikenteen lupa. Liikenteen on oltava säännöllistä l. reittiliikennettä ja sen harjoittamiseen käytettävän aluksen on kuljettava ainoastaan yhteisön tullialueella sijaitsevien satamien välillä. Säännöllisessä liikenteessä saapuvista tavaroista ei tarvitse antaa yleisilmoitusta, sillä säännöllisessä liikenteessä kuljetettavia tavaroita pidetään aina yhteisötavaroina tai sitten niitä kuljetetaan passitusmenettelyssä.

Säännöllisessä liikenteessä kuljetettava tavara voi olla joko tavanomaisessa passitusmenettelyssä, jolloin se on asetettu menettelyyn erillisen passitusilmoituksen perusteella tai sitä voidaan kuljettaa yksinkertaistetussa ns. manifestipassitusmenettelyssä, mikäli meriliikenneyhtiölle on myönnetty tullikoodeksin soveltamisasetuksen 448 artiklan mukainen lupa käyttää manifestia passitusilmoituksena tavanomaisen passitusilmoituksen sijaan.

Tavanomaisessa passitusmenettelyssä olevaa tavaraa ei tarvitse erikseen esittää Tullille aluksen määräsatamassa, ellei se samalla ole passituksen määrätoimipaikka. Sen sijaan manifestipassitusta käytettäessä passitusilmoituksena käytettävä manifesti on esitettävä määräsatamassa passituksen päättämiseksi. Tullihallituksen päätöksen 204/010/2010 liitteen 1 mukaan yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä passitetusta tavarasta on annettava sähköinen yleisilmoitus (IE344) tavaroiden väliaikaista varastointia varten ja erillinen esittämisilmoitus (IE347).

2. Muu kuin säännöllinen liikenne

Jos meriliikenneyhtiöllä ei ole säännöllisen liikenteen lupaa tai sen alus liikennöi yhteisön ja kolmansien maiden satamien välillä, on kyseessä muu kuin säännöllinen liikenne. Siinä kaikesta kolmannesta maasta saapuvasta tavarasta on annettava saapumisen yleisilmoitus (IE315). Jos alus saapuu toisesta yhteisösatamasta, on purettavasta tavarasta annettava yleisilmoitus (IE344). Tavaroista on annettava myös esittämisilmoitus (IE347).

2.1  Yhteisöaseman osoittaminen muussa kuin säännöllisessä liikenteessä

Muussa kuin säännöllisessä liikenteessä (muu liikenne) saapuvaa tavaraa pidetään lähtökohtaisesti kolmannen maan tavarana, jonka yhteisöasema täytyy erikseen osoittaa Tullille. Yhteisöaseman osoittamiseen on mahdollista käyttää T2L(F)-asiakirjaa. Tullihallitus on antanut 24.5.2010 määräyksen 89/010/10, jonka mukaan kuljetettaessa tavaroita muun kuin säännöllisen reittiliikenteen aluksella, tavaroiden yhteisöasema voidaan todistaa ao. merkinnällä myös sähköisesti AREX-järjestelmään annettavalla saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella. Menettely mahdollistaa sen, että nämä tavarat voidaan automaattisesti kuitata tulliselvitetyksi ja ettei näitä tavaroita tarpeettomasti merkitä väliaikaisen varaston kirjanpitoon.

2.2 Muun kuin säännöllisen liikenteen aluksilla saapuva passitusmenettelyssä oleva tavara

Myös muun kuin säännöllisen liikenteen aluksilla on mahdollista kuljettaa tavaraa passitusmenettelyssä, tällöin passitusmenettely on keskeytetty merikuljetuksen ajaksi. Kaikista määräsatamassa purettavista tavaroista on kuitenkin annettava yleisilmoitus (IE315 tai IE344). Tästä syystä myös passitusmenettelyyn asetettu tavara on esitettävä Tullille aluksen määräsatamassa. Passitusilmoituksen esittäminen on tehtävä ennen kuin kuljetus voi jatkaa matkaansa satamasta passitusilmoituksella ilmaistuun määrätoimipaikkaan. Passitusilmoituksen esittämisen yhteydessä tullivirkailija kirjaa tavarat AREX-järjestelmään tulliselvitetyiksi.

Jos passitusmenettelyssä saapuneet tavarat halutaan siirtää ilman väliaikaista varastointia uuteen passitusmenettelyyn, on edeltävä passitus päätettävä ja sen viitenumero on ilmoitettava uuden passitusilmoituksen tavaraerätiedoilla edeltävänä toimintona. Tässäkin tapauksessa tullivirkailijan on kirjattava tavarat AREX-järjestelmään tulliselvitetyiksi.

Esimerkki:
Italiassa aloitettu T1-passitus saapuu muun liikenteen aluksella Saksasta Kotkaan. Passitettu tavara halutaan siirtää T-passitusmenettelystä TIR-menettelyyn asettamatta tavaraa väliaikaiseen varastoon Kotkassa. Tällaisessa tapauksessa T-passituksen viitenumero (esim. MRN tai varamenettelyn viitenumero) merkitään AREX-järjestelmään tavaraerän tulliselvitystunnukseksi. Samalla passitus päätetään ja tavaroille aloitetaan TIR-toimenpide. TIR-toimenpiteen tavaraerätiedoilla edeltävänä toimintona on ilmoitettava menettelystä pois luovutetun T-passituksen viitenumero.

THT