Hyppää sisältöön

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1005/2009 soveltamisesta

19.4.2010 15.27
Tiedote

65/2010, TE/JS

Tullihallitus

Määräys

Dnro
65/010/10

Antopäivä
19.4.2010

Säädösperusta
Asetus (EY) N:o 1005/2009

Voimassaoloaika
23.4.2010 alkaen

Kohderyhmä
Tullilaitoksen aluehallinto, tavaranhaltijat ja näiden asiamiehet

Tämän vuoden alusta (1.1.2010) alettiin soveltaa uutta asetusta otsonikerrosta heikentävistä aineista (EY) N:o 1005/2009. Uusi asetus korvaa vanhentuneen otsoniasetuksen (No: 2037/2000).

Asetuksessa tarkoitetut otsonikerrosta heikentävät aineet (nk. valvottavat aineet) on lueteltu tyhjentävästi asetuksen liitteessä 1.

Asetuksen mukaan valvottavien aineiden ja niitä sisältävien tuotteiden käyttö ja markkinoille luovuttaminen on pääasiassa kiellettyä. Myös tuotteiden, joiden toiminta riippuu valvottavista aineista, käyttö ja markkinoille luovuttaminen on kiellettyä.

Myös valvottavien aineiden ja niiden käyttöön perustuvien tuotteiden tuonti ja vienti on pääsääntöisesti kielletty. Tästä määräyksestä ja siihen liittyvistä poikkeuksista on säädetty asetuksen artiklassa 15, jonka mukaan joitakin valvottavia aineita voi kuitenkin tuoda mm. laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, raaka-aineiksi, prosessireagensseiksi, asianmukaisesti hävitettäviksi ja liitteessä VI tarkoitettuihin määrättyihin kriittisiin käyttötarkoituksiin. Tällöin tuonti edellyttää komissiolta etukäteen hankittavaa tuontilupaa. Tuontilupia myönnetään vuosi vuodelta vähentyvin kiintiöin.

Ko. asetuksen tavarakate sekä niitä koskevat tullinimikkeet ovat laajoja ja sisältävät suuren määrän sellaisia tavaroita, joissa voi olla yläilmakehän otsonikehää tuhoavia aineita. Komissio on julkaissut luettelon valvottavia aineita mahdollisesti sisältävistä tai niihin perustuvista tuotteista sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön mukaisista koodeista.

Komissio on integroinut nämä rajoitukset Taric-tietokantaan 1.1.2010 alkaen, minkä johdosta suuri määrä tulli-ilmoituksia on pysähtynyt Tullin järjestelmissä. Käytännössä suuri osa tämän rajoituksen pysäyttämistä tavaroista ei ole asetuksen tarkoittamia rajoitettuja tavaroita. Komissio on luonut tätä varten negatiiviset ehtokoodit tai lisäkoodit, joita käyttämällä viejä ilmoittaa, että vaikka kyseessä on rajoitukseen/ kieltoon kuuluva tullinimike, kyseiset tavarat eivät ole rajoituksen/ kiellon tarkoittamia.

Tuonnissa negatiiviset ehto-/ lisäkoodit eivät tällä hetkellä toimi johtuen tuonnin tietojärjestelmän puutteista. Tulli tiedottaa myöhemmin erikseen, miten tuonnin tulli-ilmoituksella voidaan ilmoittaa, että kyseiset tavarat eivät ole rajoituksen/ kiellon tarkoittamia.

Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien tavaroiden varastointi ja jälleenvienti

Käytännössä asetus merkitsee sitä, että osittain halogenoituja hiilivetyjä (esim. HCFC-22 eli R-22) sisältävien tai niihin perustuvien laitteiden tuonti, vienti ja jälleenvienti on kielletty EU-alueelle/ -alueelta tai sen kautta. Asetuksen mukaista 45 päivän sääntöä voidaan soveltaa ainoastaan tuotteisiin, joiden tuonti tai vienti on sallittua komission myöntämällä luvalla. Koska R-22:ta sisältävien tuotteiden tuonti, vienti ja jälleenvienti on kielletty, on myös niiden varastointi yhteisöalueella kielletty.

Tullihallituksen saaman tiedon mukaan näitä tuotteita on kuitenkin varastoituna Suomessa sijaitsevissa väliaikaisissa varastoissa, tullivarastoissa sekä vapaa-alueilla. Asetuksen tiukka tulkinta edellyttäisi varastoissa olevien tuotteiden hävittämistä, jonka vuoksi toimijat saattaisivat kuitenkin joutua kohtuuttoman tilanteen eteen. Tämän välttämiseksi Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Tullihallitus ovat päättäneet sallia jo maahan saapuneiden R-22:ta sisältävien tuotteiden jälleenviennin 30.6.2010 mennessä. Asetettu aikaraja on ehdoton.

Siirtymäaika 30.6.2010 saakka koskee ainoastaan tullivarastoissa tai vapaa-alueella olevia tuotteita. Jos kontti on suomalaisessa satamassa operaattorin varastossa väliaikaisesti varastoituna, tulee kontit siirtää passitusmenettelyssä EU-rajalle Venäjälle jälleenvientiä varten ns. suorana konttina tulliselvitysajan puitteissa. 

Mikäli R-22:ta sisältäviä tuotteita tuodaan maahan tämän tiedotteen voimaantulon jälkeen, tulkitaan tuonti laittomaksi. Laittoman tuonnin seurauksena ao laitteet tulee hävittää otsoniasetuksen mukaisissa hävittämislaitoksissa (Suomessa Ekokem) asiakkaan kustannuksella.     

Otsoniasetuksen tuonti-, vienti- ja kauttakuljetuskielto koskee myös laitteita, joiden toiminta perustuu valvottaviin aineisiin eikä sitä voida kiertää vaihtamalla kylmäaine toiseen. Lisäksi valtioneuvoston asetuksen 452/2009 mukaan kaikkien näiden aineiden, mukaan lukien F-kaasut, käsittely edellyttää hyväksyttyä pätevöitymiskoulutusta. R-22 -laitteiden täyttö muilla aineilla voi olla vaarallista ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa palovaarallisia tilanteita laitteen käyttäjälle.

Lisätietoja asetuksesta:
Suomen ympäristökeskus (SYKE), vanhempi suunnittelija Tapio Reinikainen, puh. 040 579 0809, tapio.reinikainen(at)ymparisto.fi sekä
Tullihallituksesta tulliylitarkastaja Heli Lampela, puh 040 332 2619, heli.lampela(at)tulli.fi

THT