Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 3.7.2020 11.49
Tiedote

Komissio on antanut 26. päivänä kesäkuuta 2020 asetukset (EU) N:o 2020/956, (EU) N:o 2020/957 ja (EU) N:o 2020/958 (EUVL L 211, 3.7.2020) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 23.7.2020 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole näiden asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.


Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet