Hyppää sisältöön

Norsunluurannikon ja EU:n välinen ensivaiheen talouskumppanuussopimus 3.9.2016 lähtien

17.10.2016 17.11
Tiedote

90/2016, LL

Säädös:
Norsunluurannikon ja EY:n välinen ensivaiheen talouskumppanuussopimus, Euroopan unionin virallinen lehti L 59, 3.3.2009
Ilmoitus sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, EUVL L 272, 7.10.2016

Norsunluurannikon ja EU:n välistä ensivaiheen talouskumppanuussopimusta sovelletaan väliaikaisesti 3.9.2016 lähtien. Sopimus on vastavuoroinen. Norsunluurannikolta peräisin olevat tuotteet voidaan tuoda EU-osapuoleen tullitta, lukuun ottamatta sopimuksen liitteessä 1 esitettyjä tuotteita liitteessä määritellyin edellytyksin. Norsunluurannikolle tuotaviin EU-osapuolesta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullit poistetaan tai alennetaan sopimuksen liitteessä 2 olevan tullien alentamista koskevan aikataulun mukaisesti.

Alkuperäsääntöinä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1076 liitteessä II olevia säännöksiä, jotka koskevat käsitteen ”alkuperätuote” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä (ns. markkinoillepääsyasetuksen koonnos, EUVL L 185, 8.7.2016, s. 1 lähtien, alkuperäsäännöt s. 16 lähtien).

Nämä alkuperäsäännöt noudattavat alkuperäsääntöjen yleistä rakennetta. Sääntöihin ei sisälly kirjanpidollisen materiaalinerottelun säännöstä. Sääntöihin ei myöskään sisälly kieltoa ei-alkuperäainesten tullien palauttamisesta, kun tällaisista aineksista valmistetaan sisäisessä jalostuksessa EU:n alkuperätuote, jolle annetaan viennissä Norsunluurannikolle etuuskohteluun oikeuttava alkuperäselvitys.

Alkuperäselvityksenä käytetään valtuutetun viejän laatimaa kauppalaskuilmoitusta tai Tullin vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta.

Kauppalaskuilmoituksen voi laatia kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle lähetykselle, jonka sisältämien alkuperätuotteiden arvo on enintään 6 000 euroa. Jos edellä mainittu alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa, viejällä tulee olla Tullin antama valtuutetun viejän lupa. Valtuutetun viejän on sisällytettävä Tullin antama yrityskohtainen lupanumeronsa kauppalaskuilmoitukseen.

EUR.1-tavaratodistus ja kauppalaskuilmoitus ovat voimassa 10 kuukautta niiden antamisesta.   

Kauppalaskuilmoituksen tekstimalli:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

... (3)

(Paikka ja päiväys)

... (4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

(1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii tämän liitteen 20 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta
ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
(2) Tuotteiden etuuskohteluun oikeuttava  alkuperä on merkittävä.
(3) Paikka ja päiväys -merkinnät voidaan jättää tässä pois, jos nämä tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.
(4) Katso alkuperäsääntöjä koskevan tämän liitteen 19 artiklan 5 kohta. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.


Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT