Hyppää sisältöön

Nimikkeen 3811 polttoaineiden lisäaineet tulevat valmisteverotuksen valvonta- ja siirtosäännösten alaisiksi 1.1.2013

Julkaisuajankohta 5.10.2012 11.25
Tiedote

119/2012, MT/K.Lietkari

Komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/209/EU mukaan CN-koodeihin 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 ja 3811 90 00 kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1.1.2013 alkaen valmisteverodirektiivin 2008/11/EY valvonta- ja siirtosäännöksiä. Valtioneuvosto tulee myöhemmin antamaan asiaa koskevan asetuksen.

Muutos merkitsee, että näihin nimikkeisiin kuuluvien tuotteiden siirrot tapahtuvat väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä. Tuotteiden verottomaan valmistamiseen, jalostamiseen, varastoimiseen sekä niiden lähettämiseen tai vastaanottamiseen tulee olla valmisteverotuslaissa tarkoitettu lupa. EU:n jäsenmaiden välisiin verottomiin siirtoihin, samoin kuin verottomien tuotteiden vientiin EU:n veroalueen ulkopuolelle tai tuontiin EU:n veroalueen ulkopuolelta väliaikaiseen valmisteverottomuuden järjestelmään, tulee käyttää EMCS -tietojärjestelmää.  Suomen alueella tapahtuviin verottomiin siirtoihin voidaan EMCS –järjestelmän sijaista käyttää myös yksinkertaistettua menettelyä, jossa lähettäjä laatii paperisen siirtoasiakirjan.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroluvat koskevat 1.1.2013 alkaen myös kyseessä olevia lisäaineita. Tältä osin voimassa oleviin valmisteverolupiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.Verottoman varastonluvan haltijoiden on kuitenkin syytä tarkistaa luvan karttaliitteestä, sisältyvätkö myös ne säiliöt, joissa lisäaineita varastoidaan, verottoman varaston alueeseen. Jos lisäainesäiliöt on rajattu verottoman varaston rajojen ulkopuolelle, on luvanhaltijan haettava muutosta lupaansa.

Myös niiden toimijoiden, joilla ei nykyisin ole nestemäisten poltteiden valmisteverolupaa, ja jotka tuovat kyseisiä lisäaineita Suomeen tai vievät niitä Suomesta, tulee hakea toiminalle tarvittava lupa.

Lupahakemus tai luvan muutoshakemus on toimitettava hakijan kotipaikan tullipiirille tai verottoman varaston sijaintipaikan tullipiirille. Hakemus on syytä toimittaa tullipiirille hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa riittävän käsittelyajan varaamiseksi. Lupaa haetaan Tullin lomakkeella nro 480s, 1.1.2011.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien energiaverotuksen yhteyshenkilöt ja Tullihallituksessa Kimmo Lietkari, puh. 040 332 2220.

THT