Muutoksia lampaiden ja vuohien sekä lampaan- ja vuohenlihan tariffikiintiöihin

27.4.2018 13.48
Tiedote

Euroopan unioni kasvattaa Islannin lampaan- ja vuohenlihan nykyistä tullitonta tariffikiintiötä 1 200 tonnilla vuoteen 2020 mennessä ja avaa uuden tullittoman tariffikiintiön lampaanlihajalosteille Islannista. Lisäksi muiden kuin tullietuussopimukseen kuuluvien tariffikiintiöiden alkuperätodistus korvataan asiakirjalla, joka sisältää teuraspainoekvivalentin laskemiseksi tarvittavat tiedot.

Euroopan komissio on antanut asetuksen unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 muuttamisesta. Komission asetus N:o 2018/562 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.4.2018 (L94), ja sitä sovelletaan 1.5.2018 alkaen.

Lampaan- ja vuohenlihaa koskevaa täytäntöönpanoasetusta 1354/2011 muutetaan niin, että 3. artiklan 2. kohtaan lisätään lampaanlihajalosteiden teuraspainoekvivalenttikerroin 1,00. Lisäksi asetuksen 4. artiklan määräykset tariffikiintiöiden hallinnoinnissa sovellettavasta lainsäädännöstä muutetaan viittaamaan Unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 artikloihin 49–54.

Muutoksia alkuperäselvityksiin

Asetuksen liitteessä vahvistettujen tariffikiintiöiden käyttöoikeus edellyttää, että unionin tulliviranomaisille esitetään voimassa oleva alkuperäselvitys sekä kyseisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva tulli-ilmoitus.

Uudessa 4 a artiklassa määrätään, että muiden kuin tullietuussopimuksiin perustuvien tariffikiintiöiden alaisten tuotteiden alkuperä on määritettävä unionissa voimassa olevien säännösten mukaisesti, kun taas tullietuussopimukseen kuuluvien tariffikiintiöiden alaisten tuotteiden alkuperä on määritettävä sopimuksen määräysten mukaisesti.

Tullietuussopimukseen kuuluvan tariffikiintiön osalta alkuperäselvitys on sopimuksessa määrätty alkuperäselvitys. Muiden kuin tullietuussopimuksiin perustuvien tariffikiintiöiden osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklaa. Jos samasta kolmannesta maasta peräisin olevat tariffikiintiöt yhdistetään, unionin tulliviranomaisille on esitettävä asiaankuuluvassa sopimuksessa määrätty alkuperäselvitys sekä kyseisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus.

Muiden kuin tullietuussopimuksiin perustuvien tariffikiintiöiden osalta unionin tulliviranomaisille on esitettävä kyseisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus sekä kolmannen alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen tai viraston myöntämä asiakirja. Asiakirjan on sisällettävä seuraavat tiedot: a) lähettäjän nimi; b) tuotteen tyyppi ja sen CN-koodi; c) kollien lukumäärä, laji, merkit ja numerot; d) asianomaisen tariffikiintiön järjestysnumero tai järjestysnumerot sekä e) nettopaino yhteensä tämän asetuksen 3. artiklan 2. kohdassa säädettyjä kertoimia vastaavien luokkien mukaisesti.

Asetuksen 1354/2011 liite korvataan uuden asetuksen 2018/562 liitteellä.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet