Hyppää sisältöön

Ändringar i mervärdesskattelagen 1.5.2016

Utgivningsdatum 29.4.2016 14.45 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 8.27
Pressmeddelande

30/2016 JR/TNu

Riksdagen har efter ändringar antagit regeringens proposition RP 153/2015 rd med förslag till tullag och till vissa lagar som har samband med den (Riksdagens svar RSv 39/2016 rd). I dessa föreslagna lagar beaktas bl.a. de bestämmelser i unionstullkodexen, genomförandeförordningen och i den delegerade förordningen som börjar tillämpas den 1 maj 2016. Lagarna träder i kraft den 1 maj 2016.  

Ändringar med anknytning till unionstullkodexen

I unionstullkodexen används inte längre begreppet godkänd tullbehandling, utan tillfälligt lagrade varor ska inom en viss tidsfrist hänföras till ett tullförfarande. Tullförfarandena är övergång (överlåtelse) till fri omsättning, särskilda förfaranden och export. De särskilda förfarandena är intern och extern transitering, lagring (tullager och frizoner), särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt aktiv och passiv förädling. Exporten omfattar både export och återexport.

Ändringarna i unionstullkodexen gällande godkänd tullbehandling och tullförfaranden beaktas i mervärdesskattelagen. Till exempel har hänvisningarna i 86 a § i mervärdesskattelagen till tullförfarandena i gemenskapens tullkodex ändrats till hänvisningar till motsvarande förfaranden i unionstullkodexen.

Enligt 86 § b i den nuvarande mervärdesskattelagen är skyldig att betala skatt på införsel av en vara varans innehavare enligt artikel 4.18 i tullkodexen. Detta har ändrats till en hänvisning till den deklarant som avses i artikel 5.15 i unionstullkodexen.

Hänvisningarna till tullbestämmelser i mervärdesskattelagens bestämmelser om skattefrihet

I mervärdeskattelagens 94 § 1 mom. finns bestämmelser med hänvisningar till tullkodexen och tullagen. Dessa har nu ändrats till hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den nya unionstullkodexen och tullagen som träder i kraft den 1 maj 2016. Därtill har det i 94 § 1 mom. 21 punkten i mervärdesskattelagen gjorts ändringar som inte hänför sig till ändringen av tullagstiftningen.

Bestämmelse om det minsta skattebelopp som uppbärs

I mervärdesskattelagens 101 b § föreskrivs om att det minsta skattebelopp som uppbärs eller indrivs är 5 euro.

Denna bestämmelse tillämpas dock inte på vissa införselfall. Om detta föreskrivs i paragrafens 2 moment. Bestämmelsen om det minsta skattebelopp som uppbärs tillämpas således inte i fortsättningen heller på införsel av alkoholdrycker och tobaksprodukter som resande eller den som hör till personalen på ett fortskaffningsmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför gemenskapen för med sig eller som sänts till enskilda personer. Vid sådan införsel uppbärs mervärdesskatt också när skattebeloppet underskrider 5 euro.

Dröjsmålspåföljder

I den nya 101 c § i mervärdesskattelagen föreskrivs på motsvarande sätt som nu att det på dröjsmålspåföljder i fråga om skatt som ska betalas för införsel av varor tillämpas bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Enligt bestämmelsen ska skattetillägget, när 3 § 3 mom. i den lagen tillämpas, emellertid beräknas för den tidsperiod för vilken ränta enligt artikel 114.2 i tullkodexen beräknas. På mervärdesskatten vid import uppbärs således skattetillägg i samband med efteruppbörd för samma tidsperiod som på tullen. Enligt artikel 114.2 i tullkodexen ska ränta betalas från och med den dag då tullskulden uppkommit till och med dagen för underrättelsen.

Om uppskov med betalningen beviljas för den skatt som ska betalas för införseln, tas ränta ut i enlighet med 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Mervärdesskattelagens 101 c § tillämpas också på den åländska skattegränsen. Enligt 18 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen ska det som i 9 kap. i mervärdesskattelagen stadgas om införsel av varor till gemenskapen också tillämpas på införsel av varor till landskapet Åland från en annan del av Finland, från en annan medlemsstat eller från en plats utanför gemenskapen. Dessa bestämmelser tillämpas också på införsel från landskapet Åland till övriga Finland. Mera information om den åländska skattegränsbeskattningen finns på Tullens webbplats.

Återbäringsränta

I den nya 101 d § i mervärdesskattelagen föreskrivs att det vid återbetalning av skatt som ska betalas för införsel betalas ränta enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd. Enligt bestämmelsen beräknas räntan från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen. Räntan beräknas således från den tidpunkt då begäran om omprövning blev anhängig eller, om skatten betalas först efter det, från betalningsdagen till den dag då återbetalningen sker.

I enlighet med vad som ovan skrivits om dröjsmålspåföljder tillämpas det som gäller för räntan vid återbetalning av skatt som ska betalas på införsel också på införseln över skattegränsen på Åland.

TMD