Hyppää sisältöön

Muutoksia arvonlisäverolakiin 1.5.2016

Julkaisuajankohta 29.4.2016 14.45
Tiedote

30/2016, JR/TNu

Eduskunta on hyväksynyt muutettuna hallituksen esityksen HE 153/2015 vp tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Eduskunnan vastaus  EV 39/2016 vp).  Näissä esitetyissä laeissa on mm. otettu huomioon 1.5.2016 sovellettaviksi tulevien unionin tullikoodeksin sekä sen täytäntöönpano- ja delegoidun asetuksen säännökset. Lait tulevat voimaan 1.5.2016.   

Unionin tullikoodeksiin liittyvät muutokset 

Unionin tullikoodeksi ei enää tunne tulliselvitysmuodon käsitettä, vaan väliaikaisesti varastoidut tavarat on määräajassa asetettava tullimenettelyyn. Tullimenettelyjä ovat luovutus vapaaseen liikkeeseen, erityismenettelyt ja vienti. Erityismenettelyjä ovat sisäinen ja ulkoinen passitus, varastointi (tullivarastointi ja vapaa-alueet), erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) sekä sisäinen ja ulkoinen jalostus. Vienti käsittää sekä viennin että jälleenviennin.

Tulliselvitysmuotoihin ja tullimenettelyihin unionin tullikoodeksissa tehdyt muutokset otetaan huomioon arvonlisäverolaissa. Esimerkiksi AVL 86 a §:n viittaukset yhteisön tullikoodeksin tullimenettelyihin on korjattu viittaukseksi unionin tullikoodeksin vastaaviin menettelyihin.

Nykyisen AVL 86 b §:n mukaan velvollinen suorittamaan veron tavaran maahantuonnista on tullikoodeksin 4 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu tavaranhaltija. Tämä on puolestaan muutettu viittaukseksi unionin tullikoodeksin 5 artiklan 15 alakohdassa tarkoitettuun ilmoittajaan.

Arvonlisäverolain verottomuussäännösten viittaukset tullisäännöksiin

AVL 94.1 §:ssä on viittaussäännöksiä tullikoodeksiin ja tullilakiin, joten nämä on muutettu vastaamaan 1.5.2016 voimaantulevien unionin tullikoodeksin ja uuden tullilain vastaavia säännöksiä. Lisäksi arvonlisäverolain 94 §:n 1 momentin 21 kohtaan on tehty muutoksia, jotka eivät liity tullilainsäädännön muuttamiseen.  

Arvonlisäverolain minimikantorajaan liittyvä säännös

Arvonlisäverolain 101 b §:ssä säädetään pienemmän kannettavan ja perittävän 5 euron arvonlisäveron määrästä.

Tiettyihin tuonteihin ei kuitenkaan tätä minimikantosäännöstä sovelleta.  Tätä koskeva säännös on sisällytetty arvonlisäverolain 101 b:n 2 momenttiin. Minimikantorajaa ei näin ollen jatkossakaan sovelleta matkustajan tai Suomen ja Yhteisön ulkopuolisen maan tai alueen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvan mukanaan tuomien taikka yksityiselle henkilölle lähetettyjen alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden maahantuonnissa eli näistä tuonneista kannetaan arvonlisävero myös silloin, kun arvonlisäveron määrä jää alle 5 euron.

Viivästysseuraamukset

Uudessa arvonlisäverolain 101 c §:ssä säädetään nykyistä vastaavasti, että maahantuonnista suoritettavan veron viivästysseuraamuksiin sovelletaan, mitä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään. Säännöksen mukaan kuitenkin mainitun lain 3 §:n 3 momenttia sovellettaessa veronlisäys lasketaan ajanjaksolta, jolta tullikoodeksin 114 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu korko lasketaan. Maahantuonnin arvonlisäverolle kannetaan näin ollen jälkikannon yhteydessä veronlisäys samalta ajanjaksolta kuin tullille.  Tullikoodeksin 114 artiklan 2 kohdan mukaan korkoa suoritetaan tullivelan syntymisajankohdan ja sen tiedoksiantoajankohdan väliseltä ajalta.

Jos tavaran maahantuonnista suoritettavalle verolle myönnetään maksunlykkäystä, peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 4 §:ssä säädetyn suuruinen korko.

Arvonlisäverolain 101 c §:ää sovelletaan myös Ahvenanmaan verorajatuontiin. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 §:ssä säädetään, että arvonlisäverolain 9 luvun säännöksiä tavaran maahantuonnista yhteisöön sovelletaan myös tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakuntaan muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta. Samoin näitä säännöksiä sovelletaan tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen. Lisätietoa Ahvenanmaan verorajaverotuksesta Tullin nettisivuilta.

Palautuskorko

Uudessa arvonlisäverolain 101 d §:ssä säädetään, että maahantuonnista suoritettavaa veroa palautettaessa maksetaan veronkantolain 22 §:ssä säädetty korko. Säännöksen mukaan korko lasketaan tullilain 93 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ajankohdasta.  Korkoa lasketaan näin ollen siitä ajankohdasta, jolloin oikaisuvaatimus on tullut vierille tai tätä ajankohtaa myöhemmästä veron maksupäivästä takaisinmaksupäivään.

Kuten edellä on selostettu viivästysseuraamusten osalta, palautettavalle maahantuonnista suoritettavalle verolle maksettavaa korkoa koskeva sääntely soveltuu myös Ahvenanmaan verorajatuontiin.

THT