Hyppää sisältöön

Muutokset tullaus- ja arvonlisäverotietojen ilmoittamisessa Tullille 1.1.2018 alkaen Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa

28.12.2017 16.13
Tiedote

Verohallinto on toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisen kaupan arvonlisäveroverotuksessa 1.1.2018 lähtien, jos maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sillä hetkellä, kun Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen, joka on annettu tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi tai osittain tullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyn soveltamiseksi niihin. Jolleivät nämä maahantuojaa koskevat edellytykset täyty tai maahantuojana on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty luonnollinen henkilö, jonka liiketoimintaan tuonti ei liity, toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa on Tulli.

Verohallinto antaa ohjeet, jonka mukaan arvonlisävero 1.1.2018 lähtien arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien osalta ilmoitetaan ja maksetaan.

Arvonlisäverolakia koskevan muutoksen johdosta muuttuu myös tulli-ilmoitusta koskevan ilmoituksen sisältö 1.1.2018 lähtien. Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn maahantuojan yritystunnus sekä arvonlisäveroasema silloin, kun maahantuonnin arvonlisäverotus kuuluu Verohallinnon toimivaltaan. Tulli-ilmoituksena käytetään joko kuljetusasiakirjaa tai kauppalaskua.

Muulta osin tulli-ilmoitusta koskevat vaatimukset pysyvät ennallaan. Muutoksella ei myöskään ole vaikutusta tullille verotusta varten annettaviin veroilmoituksiin eikä ALA-yhteenvetoilmoituksiin niissä tilanteissa, joissa Tulli 1.1.2018 jälkeen on maahantuonnin arvonlisäverotuksessa toimivaltainen viranomainen.

Tulli tarkentaa myös tavaroiden esittämisilmoitusta koskevia vaatimuksia, joita on noudatettava 1.1.2018 lähtien. Seuraavassa on kuvattu, miten tullausta ja arvonlisäverotusta koskevat tietojen antaminen tullille muuttuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa niissä tilanteissa, joissa tavaroiden esittäminen tullille tai tullille esitettyjä tavaroita koskevan tulli-ilmoituksen hyväksyminen tapahtuu 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Tavaroiden esittämisilmoituksen antaminen

Tavarat on esitettävä tullille tullin hyväksymissä paikoissa Ahvenanmaalla niiden saapuessa Ahvenanmaalle tai lähtiessä Ahvenanmaalta. Esittämispaikat on mainittu Tullin määräyksessä, ja niitä ovat Tullin määräyksen mukaan satamat, Maarianhaminan lentokenttä sekä saaristolauttaliikenteen saapumispaikat ja lähtöpaikat sekä passituksen valtuutettujen vastaanottajien varastot.

Tavarat esitetään tullille siten, että tullille annetaan tavaroiden esittämistä koskeva ilmoitus, jonka perusteella tulli tarvittaessa voi tehdä tavaroiden tarkastuksen. Esittämisilmoituksen on sisällettävä tieto ilmoituksen antajasta ja tavaroiden tunnistamista varten tarvittavat tiedot. Tavaroiden kuljettaja on viime kädessä vastuussa esittämisilmoituksen antamisesta.

Esittämisilmoitus on annettava viimeistään tuntia ennen Ahvenanmaalle saapumista.

Tavaroiden vientiä ja tuontia koskeva tulli-ilmoitus voidaan antaa samalla asiakirjalla kuin esittämisilmoitus. Tästä kerrotaan tarkemmin kohdassa: ”Vientiä ja tuontia koskevan tulli-ilmoituksen antaminen”.

Esittämisilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • Aluksen saapumispäivä ja Portnet- numero. Portnet-numeron saa Liikenneviraston Port Traffic palvelusta, ks. www.porttraffic.fi/, tai vaihtoehtoisesti aluksen nimi ja saapumisaika.
 • Lennon numero ja saapumisaika, jos tavarat saapuvat lentokoneella.
 • Tavaroiden kuljettamiseen käytettävän kuljetusvälineen, esim. kuorma-aution tai perävaunun, rekisterinumero.
 • Tavaran laji
 • Tavaran kokonaispaino.

Esittämisilmoitusta välittömästi tuonnin yhteydessä ei tarvitse antaa, jos tavarat on jo tuotaessa asetettu johonkin tullimenettelyyn, esim. passitusmenettelyyn tai alustoimitusta koskevaan menettelyyn, tai, jos tavaroihin sovelletaan tuonnin kotitullausta. Tavaroiden kuljettajan on pystyttävä tarvittaessa osoittamaan mainitun menettelyn käyttö.

Tavarat on kuljetettava väliaikaiseen varastoon, jollei niistä ole annettu asianmukaista tulli-ilmoitusta esittämisilmoituksen yhteydessä. Asiakirjana tavaroita väliaikaiseen varastoon pantaessa käytetään tällöin tavaroiden esittämisilmoitusta.

Vietäessä tavaroita Ahvenanmaalta niistä on annettava vientiä ja tuontia koskeva ilmoitus sekä samalla ilmoituksella vastaava tavaroita koskeva esittämisilmoitus kuin tuonnissa Ahvenanmaalle. Ilmoitus on annettavan viimeistään tuntia ennen aluksen tai lentokoneen lähtöä ja tällöin on ilmoitettava myös aluksen tai lentokoneen lähtöaika. Jos ilmoitetaan aluksen Portnet-numero, on ilmoitettava myös lähtöpäivä.

Myös passitusilmoitusta voidaan käyttää vientiä ja tuontia koskevien tietojen antamiseen sekä esittämisilmoituksen antamiseen vietäessä tavaroita Ahvenanmaalta. Tästä lähemmin kohdassa: ”Vientiä ja tuontia koskevan tulli-ilmoituksen antaminen”. Tavaroiden lähtöpaikkana voi tällöin olla mikä tahansa Ahvenanmaalla sijaitseva Tullin rekisteröimä varasto.

Esittämisilmoituksen voi antaa jatkossa myös Tullin lomaketta käyttäen sekä tuonnin että viennin osalta. Lomakkeen käyttöönotosta tiedotetaan erikseen.

Vientiä ja tuontia koskevan tulli-ilmoituksen antaminen

Tulli-ilmoituksena Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa voidaan käyttää kuljetusasiakirjaa tai kauppalaskua. Vaadittavat ilmoitustiedot sisältävä kuljetusasiakirja tai kauppalasku on yhtäaikaisesti sekä vientiä että tuontia koskeva tulli-ilmoitus.

Tulli-ilmoituksena voi käyttää kuljetusasiakirjaa, esim. rahtikirjaa, silloin, kun tuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai kun tuojana on luonnollinen henkilö, jonka mahdollisesti harjoittamaan liiketoimintaan tuonti ei liity, tai oikeushenkilö, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veron suorittamisvelvollisuuden syntymishetkellä, ja hän käyttää Tullin verorajanumeron omistavaa välillistä edustajaa. Kuljetusasiakirjan tai muun vastaavat tiedot sisältävän asiakirjan on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • Tavaran laji
 • Tavaran kokonaispaino
 • Myyjän nimi ja osoite, viejän verorajanumero
 • Ostajan nimi ja osoite, yritystunnus + merkintä ”ALV REK” (merkintää ei käytetä sellaisen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn luonnollisen henkilön osalta, jonka liiketoimintaan tuonti ei liity)
 • Kuljetusliikkeen nimi, osoite, kuljetusliikkeen verorajanumero.

Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisen tuonnin tulli-ilmoituksella täytyy ilmoittaa tuojan yritystunnus ja siihen liitettynä merkintä ”ALV.REK.” niissä tilanteissa, kun maahantuonnin arvonlisäverotus kuuluu Verohallinnon toimivaltaan, esimerkiksi ”1234567-8 ALV.REK.” Verorajanumeroa ei enää näissä tuonneissa ilmoiteta.

Tulli kehottaa tämän vuoksi maahantuojia informoimaan tuonti-ilmoituksella käytettävästä yritystunnuksesta ja siihen liittyvästä ALV.REK merkinnästä viejiä tai muita asiamiehiä, jotka tuojan nimissä antavat tulli-ilmoituksen tuonnista.

Tulli kehottaa myös viejiä ja asiamiehiä huolellisesti tarkistamaan tuojan yritystunnusta ja ALV.REK merkintää koskevat tiedot tulli-ilmoitusta antaessaan. Tietojen oikeellisuuden voi tarkistaa osoitteesta  https://www.ytj.fi/. Väärästä tietojen ilmoittamisesta voidaan määrätä virhemaksu.

Kuljetusasiakirjan merkinnät: ostajan nimi, yritystunnus + merkintä ”ALV REK.”, tai myyjän tai kuljetusliikkeen verorajatunnus ovat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja ilmoituksessa.

Vientiä ja tuontia koskeva vaaditut kuljetusasiakirjan tiedot sisältävä tulli-ilmoitus voidaan antaa jo ennen tavaroiden saapumista Ahvenanmaalle tavaroiden esittämisilmoituksen yhteydessä. Esittämisilmoituksen, jossa on myös vienti- ja tuonti-ilmoituksen tiedot, voi antaa jatkossa myös Tullin lomaketta käyttäen. Lomakkeen käyttöönotosta tiedotetaan erikseen.

Tarvittavat tuonti- ja vienti-ilmoituksen tiedot voi antaa myös passitusasiakirjaa käyttämällä. Tällöin vienti- ja tuonti-ilmoitus hyväksytään, kun passitusilmoitus, joka sisältää em. kuljetusasiakirjalta vaadittavat tiedot, esitetään Ahvenanmaalla olevassa passituksen määräpaikassa tai lähtöpaikassa. Erillistä esittämisilmoitusta ei tällöin tarvita. Passitusilmoitusta voi tuonnissa Ahvenanmaalle pitää myös asiakirjana tavaroita väliaikaiseen varastoon pantaessa, jos se ei sisällä vienti- ja tuonti-ilmoituksen tietoja.

Kauppalaskua on käytettävä silloin, kun tavara toimitetaan Manner-Suomesta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen sellaiselle henkilölle, joka ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai sellaiselle arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle, jonka liiketoimintaan tuonti ei liity, eikä tuonnissa käytetä välillisen edustajan verorajanumeroa.

Kauppalaskulla on oltava ainakin seuraavat tiedot:

 • Myyjän nimi ja osoite
 • Ostajan nimi ja osoite
 • Laskun antamispäivä / kauppasopimuksen pvm
 • Myytyjen tavaroiden määrä ja luonne
 • Kauppahinta
 • Mahdollisen alennuksen määrä ja peruste
 • Toimitus- ja maksuehdot.

Kauppalaskun sijasta voidaan antaa muu asiakirja edellyttäen, että se sisältää edellä mainitut tiedot.

Jollei kauppalaskua ole tuonnissa Ahvenanmaalle annettu esittämisilmoituksen yhteydessä, tavarat on kuljetettava väliaikaiseen varastoon.

Tulli hyväksyy tavaroista annetun tulli-ilmoituksen, kun tavaroista on annettu esittämisilmoitus ja tavarat ovat saapuneet Tullin hyväksymään paikkaan.

Postipaketteja koskevat vienti- ja tuonti-ilmoitukset

Postilähetyksistä ei erillistä esittämisilmoitusta Tullille anneta, ainoastaan vienti- ja tuonti-ilmoitus. Postilähetyksistä ei tarvitse kuitenkaan antaa vienti-ilmoitusta, jos niiden arvo on enintään 1000 euroa. Enintään 22 euron arvoisista lähetyksistä ei tarvitse antaa erillistä tuontia koskevaa tulli-ilmoitusta

Kun tavara toimitetaan Manner-Suomesta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen sellaiselle henkilölle, joka ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai sellaiselle arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle, jonka liiketoimintaan tuonti ei liity, eikä tuonnissa käytetä välillisen edustajan verorajanumeroa, käytetään tuonnissa ilmoitusta, joka sisältää kauppalaskulta vaadittavat tiedot. Ilmoitus annetaan Tullille ennen tavaroiden luovutusta tavaroiden saavuttua postiyrityksen tiloihin ja sillä ilmoitetaan tavarat myös vientiin yli 1000 euron arvoisten lähetysten osalta.

Kun tavarat toimitetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitylle henkilölle, tulli-ilmoituksen tietosisällön on noudatettava kuljetusasiakirjalta vaadittavaa tietosisältöä. Ilmoitus voidaan antaa Tullille ja se voidaan hyväksyä vasta tavaroiden saavuttua postiyrityksen tiloihin. Enintään 1000 euron postilähetyksistä voidaan tulli-ilmoitustiedot toimittaa jälkeenpäin, ja postiyritys voi luovuttaa tavarat ilman, että niistä on annettu tulli-ilmoitusta. Tiedot postiyrityksen luovuttamista tavaroista tällöin annettava viimeistään tavaroiden luovutusta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Vaikkei ilmoitusta pidetä vienti-ilmoituksena, siinä tulee olla myös tavaroiden myyjää koskevat tiedot.

Kun tuojana on luonnollinen henkilö, jonka mahdollisesti harjoittamaan liiketoimintaan tuonti ei liity, tai oikeushenkilö, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja hän käyttää Tullin veroraja-asiakkaana olevaa välillistä edustajaa, tulli-ilmoituksen tietosisällön on edellä mainitulla tavalla noudatettava kuljetusasiakirjalta vaadittavaa tietosisältöä. Ilmoitus voidaan antaa Tullille ja se voidaan hyväksyä vasta tavaroiden saavuttua postiyrityksen tiloihin. Enintään 1000 euron postilähetyksistä voidaan tulli-ilmoitustiedot toimittaa jälkeenpäin ja postiyritys voi luovuttaa tavarat ilman, että niistä on annettu tulli-ilmoitusta. Tiedot postiyrityksen luovuttamista tavaroista on tällöin annettava viimeistään tavaroiden luovutusta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Vaikkei ilmoitusta pidetä vienti-ilmoituksena, siinä on oltava myös tavaroiden myyjää koskevat tiedot.

Postipaketin päällä täytyy olla merkittynä yritystunnus ja lisämerkintä ”ALV REK.” niissä tilanteissa, kun maahantuonnin arvonlisäverotus kuuluu Verohallinnon toimivaltaan. Verorajanumeroa ei enää tällaisen tuojan osalta postipaketin vastaanottajaa koskevassa tiedossa käytetä.

Ilmoitusten antamistavat ja lisäohjeet

Ilmoitukset Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisistä tuonneista ja vienneistä annetaan joko tuomalla ne Maarianhaminan tulliin tai lähettämällä ne sähköpostilla osoitteeseen ATP_fraktsedlar(at)tulli.fi. Niiden tavaroiden osalta, jotka jo ovat saapuneet Ahvenanmaalle ilman, että niistä on annettu tulli-ilmoitusta, tai jotka ovat postilähetyksinä lähdössä Ahvenanmaalta, tulli-ilmoitus on tuotava Maarianhaminan tulliin.

Tullin Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisestä kaupasta annetaan tarkentavia ohjeita www.tulli.fi-sivuilla. Verohallinnon maahantuonnin arvonlisäverotuksen ohjeiden osalta ks. www.vero.fi.

Lisätietoja asiasta antaa Maarianhaminan tulli p. 0295 52 333, sähköposti atp.skattegrans(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet