Hyppää sisältöön

Tullförmåner för Moldavien; förlängning till 31.12.2015

Utgivningsdatum 28.6.2011 10.01 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.19
Pressmeddelande

108/2011, RAS/LL

Produkter med ursprung i Moldavien (MD) har sedan den 1 mars 2008 omfattats av EU:s ensidiga tullförmåner (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration som ursprungsintyg). Följaktligen har Moldavien varit uteslutet från gemenskapens allmänna tullpreferenssystem fr.o.m. detta datum. Moldavien beviljar inga tullförmåner för produkter med ursprung i gemenskapen.

Tullförmånerna grundar sig på rådets förordning (EG) nr 55/2008 (EUT L 20, 24.1.2008) som tillämpas 1.3.2008 – 31.12.2012.

Tillämpningen har nu förlängts till den 31 december 2015 genom förordning (EG) nr 581/2011 (EUT L 165, 24.6.2011). Giltighetstiden för tullkvoterna i förordningens bilaga har samtidigt förlängts och kvotvolymerna för bl.a. vin också utökats.

I förordningen ingår nu en reservation om att Världshandelsorganisationen (WTO) inte beviljar ett undantag med stöd av vilket förmånerna skulle vara helt eller delvis tillåtna. Dessa förmåner ska upphöra att gälla från och med den dag då undantaget upphör att gälla. Kommissionen offentliggör före detta datum ett tillkännagivande i EUT om vilka förmåner som kommer att upphöra att gälla och när detta kommer att ske.

Tullförmåner

Andra produkter med ursprung i Moldavien än de jordbruksprodukter som finns angivna i tabell 1 och 2 i förordningens bilaga I får importeras till gemenskapen tullfritt. Jordbruksprodukterna beviljas tullfrihet inom ramen för kvoterna (tabell 1). Vissa frukter och grönsaker befrias bara från den värderelaterade delen av importtullen (tabell 2, ändringsförordning (EG) nr 1210/2008, EUT L 328, 6.12.2008).

Ursprung

Produkternas ursprung fastställs enligt artiklarna 98–123 i tillämpningskodexen för tullkodexen (förmånsländer eller -territorier för tullförmåner som gemenskapen ensidigt infört till förmån för vissa länder och territorier). De så kallade varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i tillämpningskodexens bilaga 15. Dessa varukodsspecifika regler skiljer sig sedan den 1 januari 2011 från GSP-reglerna.

Gemenskapens ursprungsprodukter anses som Moldaviens ursprungsprodukter om de i förmånslandet bearbetas eller behandlas utöver de så kallade otillräckliga åtgärderna (bilateral kumulation).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD