Hyppää sisältöön

Moldovalle myönnettävät tullietuudet, jatkettu 31.12.2015 asti

Julkaisuajankohta 28.6.2011 10.01
Tiedote

108/2011, RAS/LL

Moldovan (MD) alkuperätuotteisiin on sovellettu 1.3.2008 lähtien EU:n myöntämiä yksipuolisia tullietuuksia (alkuperäselvityksenä EUR.1 –tavaratodistus tai kauppalaskuilmotus). Vastaavasti Moldova on tällöin poistettu yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisen piiristä. Moldova ei  myönnä tullietuuksia yhteisön alkuperätuotteille.

Tullietuuksien myöntäminen on toteutettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 55/2008 (EUVL L 20, 24.1.2008), jota sovelletaan 1.3.2008 – 31.12.2012.

Soveltamista on nyt jatkettu 31.12.2015 asti asetuksella (EU) N:o 581/2011 (EUVL L 165, 24.6.2011). Asetuksen liitteessä olevia tariffikiintiömääriä on samalla jatkettu ja muun muassa viinin osalta myös suurennettu.

Asetukseen on nyt sisällytetty varauma siitä, että Maailman kauppajärjestö (WTO) ei myönnä poikkeusta, jonka nojalla etuudet olisivat sallittuja kokonaan tai osittain. Näiden etuuksien soveltaminen lopetetaan siitä päivästä, jona poikkeuksen voimassaolo päättyy. Komissio julkaisee ennen etuuksien soveltamisen päättymistä EUVL:ssä ilmoituksen lakkautettavista etuuksista ja lakkauttamisajankohdasta.

Tullietuudet

Muita Moldovasta peräisin olevia tuotteita kuin asetuksen liitteen I taulukoissa 1 ja 2 lueteltuja maataloustuotteita saa tuoda yhteisöön tullitta. Mainituille maataloustuotteille myönnetään tullittomuus kiintiöiden rajoissa (liitteen I taulukko 1). Eräät hedelmät ja vihannekset vapautetaan ainoastaan tuontitullin arvotulliosuudesta (liitteen I taulukko 2, muutosasetus (EY) N:o 1210/2008,  EUVL L 328, 6.12.2008).

Alkuperä

Tuotteiden alkuperä määritetään tullikoodeksin soveltamisasetuksen (2454/93) artikloiden 98 – 123 mukaan (Yhteisön yksipuolisesti tiettyjen maiden tai alueiden osalta käyttöön ottamien tullietuustoimenpiteiden edunsaajamaat tai –alueet). Nimikekohtaiset säännöt (niin sanotut luettelosäännöt) ovat soveltamisasetuksen liitteessä 15. Nämä sovellettavat nimikekohtaiset säännöt on 1.1.2011 lähtien eriytetty GSP-säännöistä.

Yhteisön alkuperätuotteita pidetään Moldovan alkuperätuotteina, jos niitä valmistetaan tai käsitellään edunsaajamaassa enemmän kuin niin sanottujen riittämättömien toimenpiteiden verran (kahdenvälinen kumulaatio).

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT