Hyppää sisältöön

Utomeuropeiska länder och territorier (ULT) fr.o.m. 1.1.2014

Utgivningsdatum 31.12.2013 13.26 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.38
Pressmeddelande

181/2013, LL

Associeringen av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen har reviderats helt (det nya ULT-beslutet, Overseas Association Decision) genom rådets beslut 2013/755/EU (EUT L 344, 19.12.2013). Beslutet träder i kraft den 1 januari 2014. Genom beslutet upphävs rådets beslut 2001/822/EG.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är inte automatiskt tillämpligt på ULT. Trots att ULT inte är tredjeländer ingår de ändå inte i den inre marknaden och de måste uppfylla de krav som gäller för tredjeländer på handelsområdet, såsom t.ex. ursprungsregler.

De utomeuropeiska länderna och territorierna räknas inte längre upp i själva associeringsbeslutet, utan gällande dem hänvisas till bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Till exempel ön Saint-Barthélemy har lagts till i denna bilaga och i det dåvarande ULT-beslutet 2001/822/EG år 2012. Mayotte däremot är inte längre ett utomeuropeiskt land eller territorium från och med den 1 januari 2014 (Europeiska rådets beslut 2012/419/EG, EUT L 204, 31.7.2012). Mayotte får då ställning som yttersta randområde (an outermost region).

I bilaga I (s.31) av det nya ULT-beslutet räknas endast isolerade ULT upp (the isolated CCTs). Denna gruppering påverkar inte förfarandena vid handel med varor, men har en inverkan t.ex. på finansiellt stöd.

Ordningarna för handel med varor finns i beslutets artiklar 43-49. Produkter med ursprung i ULT kan importeras tullfritt till unionen. Definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoderna för det därmed sammanhängande administrativa samarbetet anges i bilaga VI (artikel 43). Export till ULT behandlas i beslutets artikel 45.

Ursprungsreglerna

Punkterna 24-26 i beslutets inledning gäller ursprungsregler och administrativt samarbete. Ursprungsreglerna finns i bilaga VI (s. 37-) som också omfattar tillägg I-XIII. Nytt är möjligheten till bokföringsmässig materialuppdelning (artikel 15). I artikel 16 föreskrivs om undantag som beviljas från tillämpandet av ursprungsreglerna. Bestämmelsen om direkttransport heter nu ”Förbud mot hantering” i artikel 18. Bestämmelserna om transit har tagits bort från bilaga VI.

I ursprungsreglerna har övergången till systermet med registrerade exportörer år 2017 redan beaktats. Bestämmelserna gällande varucertifikat EUR.1 och ursprungsdeklaration (tidigare fakturadeklaration) tillämpas fram till slutet av år 2016. Förfarandena gällande registrerade exportörer tillämpas från och med början av år 2017.

Nytt är nu att andra exportörer än godkända exportörer kan upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 10 000 EUR (artikel 26).  Tidigare var värdegränsen 6 000 euro.

Ursprungsintyget ((EUR.1 eller ursprungsdeklaration) är i kraft tio månader från och med den dag det utfärdades i exportlandet (artikel 28).  Ursprungsintyget ska visas upp för tullmyndigheterna i importlandet inom utsatt tid.

Bestämmelserna gällande ursprungskumulation finns i artiklarna 7-10 (full kumulation med unionen och EPA-länder, begränsad kumulation med material med ursprung i ett GSP-land och kumulation på basis av ansökan i fråga om material med ursprung i ett land som har ett gällande frihandelsavtal med EU).

Ursprungsstatus för material som exporteras från Europeiska unionen till ULT för tillämpning av kumulation intygas med varucertifikat EUR.1, ursprungsdeklaration eller leverantörsdeklaration (artikel 32). Detta intyg utfärdas alltså i det exporterande landet. Nytt är nu att man vid export av en ursprungsprodukt till ULT också kan utfärda en ursprungsdeklaration i EU. Tidigare var alternativen vid export ut ur EU i en motsvarande situation där kumulation tillämpas endast att utfärda varucertifikat EUR.1 eller leverantörsdeklaration. I fortsättningen ska alltså också de utomeuropeiska länderna och territorierna läggas till i bilagan till godkända exportörers tillståndsbeslut som sådana exportmottagarländer för vilka det är möjligt att vid export upprätta en ursprungsdeklaration i EU för tillämpning av kumulation.

Vid informationsförfarande för tillämpning av kumulation (artikel 32) ska fält 7 i varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklarationen (eller ursprungsförsäkran från och med den 1 januari 2017) om lämpligt innehålla uppgiften ”OCT cumulation”, ”EU cumulation”, ”EPA cumulation”, ”cumulation with GSP country” eller ”extented cumulation with country x”.

Bestämmelser om efterkontroll av ursprungsintyg finns i artikel 55 och bestämmelser om efterkontroll av leverantörsdeklarationer finns i artikel 56.

Om systemet med registrerade exportörer inte är klart för användning före slutet av år 2016 kan det nuvarande systemet med stöd av kommissionens beslut ännu tillämpas den 1 januari 2017 och därefter (artikel 63).

Bilagor till beslutet och tillägg till bilagorna:

Bilaga VI Ursprung och metoder för administrativt samarbete s.37-114
Tillägg I Inledande anmärkningar s. 59-
Tillägg II varukodsspecifika ursprungsregler s. 64-
Tillägg III tekniska krav för EUR.1-formuläret + förlaga för formuläret s. 98-
Tillägg IV förlaga för ansökan om varucertifikat EUR.1 s. 101-
Tillägg V Exportörens deklaration på baksidan av ansökan om varucertifikat EUR.1 s. 102-
Tillägg VI Textmallar för ursprungsdeklaration på olika språk s. 103-
Tillägg VII Leverantörsdeklaration för produkter med förmånsursprungsstatus s. 105
Tillägg VIII Leverantörsdeklaration för produkter som inte har förmånsursprungsstatus s. 105
Tillägg IX Informationscertifikat (för efterkontroll av leverantörsdeklaration) s. 107-
Tillägg X Formulär för ansökan om undantag från ursprungsreglerna s. 110
Tillägg XI Ansökan om att bli registrerad exportör (REX-systemet) s. 111-
Tillägg XII Textmallar för ursprungsförsäkran på franska och engelska (REX-systemet) s. 113
Tillägg XIII Material som inte omfattas av bestämmelserna om kumulation i artikel 8 förrän den 1 oktober 2015 s. 114

Bilaga VII Tillfälligt upphävande av tullförmåner s. 115
Bilaga VIII Förfaranden i fråga om skyddsåtgärder och övervakning s. 116-118

URSPRUNGSDEKLARATION åtminstone fram till slutet av år 2016

Fakturadeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Själva fotnoterna behöver inte återges.

Engelsk version
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin.

................................................................................................................................ ( 3 )
(Ort och datum)
................................................................................................................................ ( 4 )
(Exportörens underskrift; namnet på den person som undertecknar deklarationen ska även anges med tryckbokstäver)

( 1 ) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes uteslutas eller utrymmet lämnas blankt.
( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen CM.
( 3 ) Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet.
( 4 ) I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna, behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.

Då man övergår till systemet med registrerade exportörer år 2017:

URSPRUNGSFÖRSÄKRAN i REX-systemet först från och med den 1 januari 2017!
Denna försäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens respektive mottagarens namn och fullständiga adresser, en beskrivning av varorna och datum för utfärdande ( 1 )

Engelsk version först från och med den 1 januari 2017!
The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 ( 2 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 3 ) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … ( 4 )

 
Det förnyade ULT-beslutets ordningar för varuhandel innehåller inte längre bestämmelser om omlastning, tullfrihet eller dokumentförfarande (EXP-exportcertifikat, dvs. omlastningscertifikat EXP.1) för icke-ursprungsprodukter som är i fri omsättning i ULT.

De utomeuropeiska länder och territorier som hör till ULT-beslutets tillämpningsområde finns uppräknade i kommissionens Taric-databas i gruppen ”LOMB OCT-LÄNDER ”. Rättsakten som det hänvisas till är från och med den 1 januari 2014 D0755/13.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD