Hyppää sisältöön

Merentakaiset maat ja alueet (MMA) 1.1.2014 lähtien

Julkaisuajankohta 31.12.2013 13.26
Tiedote

181/2013, LL

Neuvoston päätöksellä 2013/755/EU (EUVL L 344, 19.12.2013) on uudistettu kokonaan merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (uusi MMA-assosiaatiopäätös, Overseas Association Decision). Päätös tulee voimaan 1.1.2014. Päätöksellä kumotaan neuvoston päätös 2001/822/EY.

Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta ei sovelleta automaattisesti MMA:ihin. Vaikka MMA:t eivät ole kolmansia maita, ne eivät ole osa sisämarkkinoita, vaan niiden on noudatettava kolmansille maille asetettuja kauppaa koskevia velvotteita kuten esimerkiksi alkuperäsääntöjä.

Merentakaisia maita ja alueita ei enää luetella itse assosiaatiopäätöksessä, vaan niiden osalta viitataan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteeseen II. Esimerkiksi Saint-Barthélemyn saari on lisätty mainittuun liitteeseen II ja silloiseen MMA-assosiaatiopäätökseen 2001/822/EY vuonna 2012. Mayotte puolestaan lakkaa olemasta merentakainen maa ja alue 1.1.2014 lähtien (Eurooppa-neuvoston päätös 2012/419/EU, EUVL L 204, 31.7.2012). Mayotte saa tuolloin unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen aseman (an outermost region).

Uuden assosiaatiopäätöksen liitteessä I (s. 31) luetellaan vain eristyneet MMA:t (the isolated CCTs). Tämä ryhmittely ei vaikuta tavarakaupan menettelyihin, mutta vaikuttaa  esimerkiksi rahoitusapuun.

Tavarakauppaa koskevat järjestelyt ovat päätöksen 43–49 artiklassa. MMA:ista peräisin olevista tuotteista ei kanneta tuontitullia tuonnissa unioniin. Alkuperätuotteen käsite määritellään ja alkuperään liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät vahvistetaan päätöksen liitteessä VI (43 artikla). Vienti MMA:ille on esitetty päätöksen 45 artiklassa.

Alkuperäsäännöt

Päätöksen johdannon 24–26 kohdat liittyvät alkuperäsääntöihin sekä hallinnolliseen yhteistyöhön. Alkuperäsäännöt ovat liitteessä VI (s. 37–), johon sisältyy lisäykset I–XIII. Uutta on mahdollisuus kirjanpidolliseen materiaalinerotteluun (15 artikla). Alkuperäsääntöjen soveltamisesta myönnettävistä poikkeuksista on säädetty 16 artiklassa. Suoran kuljettamisen säännös on nyt ”Tavaroiden käsittelemättömyyttä koskeva lauseke” 18 artiklassa. Kauttakuljetusta koskevat säännökset on poistettu liitteestä VI.

Alkuperäsäännöissä on jo otettu huomioon siirtyminen rekisteröidyn viejän järjestelmään vuonna 2017. EUR.1 –tavaratodistusta ja alkuperäilmoitusta (tätä aikaisemmin kauppalaskuilmoitus) koskevia säännöksiä sovelletaan vuoden 2016 loppuun asti. Rekisteröityjä viejiä koskevia menettelyjä sovelletaan vuoden 2017 alusta lähtien.

Uutta on nyt se, että muu viejä kuin valtuutettu viejä voi laatia alkuperäilmoituksia yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 10 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle (26 artikla).  Tätä aikaisemmin arvoraja oli enintään 6 000 euroa.

Alkuperäselvitys (EUR.1 taikka alkuperäilmoitus) on voimassa 10 kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa (28 artikla). Alkuperäselvitys on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaiselle.

Alkuperäkumulaatiota koskevat säännökset ovat 7–10 artiklassa (täyskumulaatio unionin ja talouskumppanuussopimusmaiden kanssa, kumulaatio GSP-maiden alkuperäainesten kanssa rajoitetusti ja kumulaatio hakemuksen perusteella EU:n vapaakauppasopimusmaan alkuperäaineksiin).

Euroopan unionista MMA:lle kumulaation soveltamiseksi vietävien ainesten alkuperäasema todistetaan EUR.1 –tavaratodistuksella, alkuperäilmoituksella tai hankkijan ilmoituksella (32 artikla). Tämä todiste annetaan siis vientimaassa. Uutta on nyt se, että alkuperätuotteen viennissä MMA:lle voidaan EU:ssa antaa myös alkuperäilmoitus. Tätä aikaisemmin vastaavassa kumulaation soveltamistilanteessa oli vaihtoehtoina vain EUR.1 –tavaratodistuksen taikka hankkijan ilmoituksen antaminen viennissä EU:sta. Jatkossa valtuutetun viejän lupapäätösten liitteeseen tulee näin ollen lisätä myös merentakaiset maat ja alueet sellaisina viennin kohdemaina, jossa viennissä alkuperäilmoitusten laatiminen EU:ssa on mahdollista kumulaation soveltamiseksi.

Kumulaation soveltamista koskevassa tiedotusmenettelyssä (32 artikla) EUR.1 –tavaratodistuksen 7 kohtaan tai alkuperäilmoitukseen (taikka alkuperävakuutukseen 1.1.2017 lähtien) on tarvittaessa merkittävä ”OCT cumulation”, ”EU cumulation”, ”EPA cumulation”, ”cumulation with GSP country” tai ”extented cumulation with country x”.

Alkuperäselvitysten jälkitarkastuksista on säädetty 55 artiklassa ja hankkijan ilmoitusten jälkitarkastuksista vastaavasti 56 artiklassa.

Jos rekisteröidyn viejän järjestelmää ei saada toimintavalmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä, voidaan nykyistä järjestelmää soveltaa komission antaman päätöksen nojalla vielä 1.1.2017 ja sen jälkeen (63 artikla).

Päätöksen liitteitä ja liitteiden lisäyksiä:

Liite VI Alkuperä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät s. 37–114

Lisäys I Alkuhuomautukset s. 59–
Lisäys II Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt s. 64–
Lisäys III EUR.1 –lomakkeen  tekniset vaatimukset  + lomakkeen malli  s. 98–
Lisäys IV  EUR.1 –lomakkeen  hakemusosan malli  s. 101–
Lisäys V Viejän ilmoitus EUR.1 –hakemuslomakkeen  kääntöpuolella  s. 102–
Lisäys VI Alkuperäilmoituksen tekstimallit eri kielillä s. 103–
Lisäys VII Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohtelualkuperäasema s.105
Lisäys VIII Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla ei ole etuuskohtelualkuperäasemaa s. 106
Lisäys IX Tiedotustodistus (hankkijan ilmoitusten jälkitarkastuksiin) s. 107–
Lisäys X Alkuperäsäännöistä poikkeamisen hakemuslomake (derogaatiopyyntö) s. 110
Lisäys XI Hakemus rekisteröidyksi viejäksi (REX-järjestelmä) s. 111–
Lisäys XII Alkuperävakuutuksen tekstimallit ranskaksi ja englanniksi (REX-järjestelmä)  s. 113
Lisäys XIII Ainekset, joihin ei sovelleta 8 art. kumulaatiosäännöksiä 1.10.2015 saakka s. 114

Liite VII Etuuksien väliaikainen peruuttaminen s. 115
Liite VIII Suoja- ja valvontamenettelyt  s.116–118

ALKUPERÄILMOITUS ainakin vuoden 2016 loppuun saakka

Alkuperäilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alahuomautusten mukaisesti. Alahuomautuksia ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

Englanninkielinen toisinto
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin.

................................................................................................................................ ( 3 )
(Paikka ja päiväys)
................................................................................................................................ ( 4 )
(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

( 1 ) Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
( 2 ) Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.
( 3 ) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.
( 4 ) Kun viejän allekirjoitusta ei vaadita, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Kun siirrytään rekisteröityjen viejien järjestelmään vuonna 2017:

ALKUPERÄVAKUUTUS REX-järjestelmässä vasta 1.1.2017 ja sen jälkeen !
Laaditaan mihin kaupalliseen asiakirjaan tahansa ilmoittaen viejän ja vastaanottajan nimi ja täydellinen osoite sekä tavaroiden kuvaus ja alkuperävakuutuksen antamispäivä ( 1 )

Englanninkielinen toisinto vasta 1.1.2017 ja sen jälkeen !
The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 ( 2 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 3 ) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … ( 4 )


Uudistetun assosiaatiopäätöksen tavarakauppaa koskeviin  järjestelyihin ei sisälly enää säännöksiä MMA:illa vapaassa liikkeessä olevien ei-alkuperätuotteiden uudelleenlastauksesta, tulleista vapauttamisesta ja asiakirjamenettelystä (EXP-vientitodistus eli EXP.1 uudelleenlastaustodistus).

Assosiaatiopäätöksen soveltamisalaan kuuluvat merentakaiset maat ja alueet ovat nähtävissä komission ylläpitämässä Taric-tietokannassa ryhmässä ”LOMB MMA (merentakaiset maat ja alueet)”. Säädösviittauksena on 1.1.2014 lähtien D0755/13.


Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT