Hyppää sisältöön

Maatalous- ja teollisuustuotteiden autonomiset tariffikiintiöt 1.1.2014 alkaen

7.1.2014 10.54
Tiedote

5/2014, MNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta. Asetus (EU) N:o 1388/2013 on annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 ja julkaistu EUVL L 354/28.12.2013. Kyseisellä asetuksella on samalla kumottu edellinen autonomisten tariffikiintiöiden avaamista ja hallinnoimista koskenut asetus (EU) N:o 7/2010 siihen tehtyine muutoksineen.

Asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liitteessä luetellaan ne maatalous- ja teollisuustuotteet, joille avataan unionin autonomiset tariffikiintiöt, joiden puitteissa yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan ilmoitetuksi ajanjaksoksi, ilmoitetuin prosentein ja ilmoitettuun määrään asti. Tariffikiintiöitä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen mukaisesti.

Luovutettaessa vapaaseen liikkeeseen asetuksessa (EU) N:o 1388/2013 mainittuja tuotteita, joiden kiintiömäärä on ilmaistu muuna mittayksikkönä kuin tonneina tai kilogrammoina tai muuna kuin arvona, sekä tuotteille, joille ei yhdistetyssä nimikkeistössä ole vahvistettu lisäpaljousyksikköä, on vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen kohtaan  ”Muu paljous” merkittävä tuontituotteiden tarkka paljous käyttäen kyseisille tuotteille asetuksen liitteessä vahvistettua kiintiömäärän mittayksikköä.

Asetus (EU) N:o 1388/2013 on tullut voimaan 28.12.2013 ja sitä sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

Asetus liitteineen löytyy kokonaisuudessaan täältä.

THT