Hyppää sisältöön

Lopullinen polkumyyntitulli, Kiinasta peräisin olevat rauta- ja teräskiinnittimet, myös Malesiasta lähetettyjen tuotteiden tuonti

30.3.2015 11.07
Tiedote

30/2015, LL

Säädös: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/519, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa, sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

Julkaistu: Euroopan unionin virallinen lehti L 82, 27.3.2015

Voimaan: 28.3.2015

Kiinasta peräisin olevista asetuksessa tarkoitetuista tuotteista on jo tätä aikaisemmin kannettu polkumyyntitullia mukaan lukien Malesiasta lähetettyjen tuotteiden tuonti.

Lopullista polkumyyntitullia kannetaan (asetuksen 2015/519 1 artiklan 1 kohta) tuotaessa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia seuraavia tuotteita: muusta kuin ruostumattomasta teräksestä valmistetut tietyt rauta- ja teräskiinnittimet eli puuruuvit (lukuun ottamatta kansiruuveja), itsekierteittävät ruuvit, muut kannalliset ruuvit ja pultit (myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen, mutta lukuun ottamatta poikkileikkaukseltaan täyteisestä materiaalista sorvattuja ruuveja, varren paksuus enintään 6 mm, ja lukuun ottamatta rautatie- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnittämiseen tarkoitettuja ruuveja ja pultteja) sekä aluslaatat, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ja ex 7318 22 00 (Taric-koodit 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 ja 7318220098).

Yrityskohtaiset polkumyyntitullit on mainittu 1 artiklan 2 kohdassa sekä asetuksen liitteessä I. Näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltaminen edellyttää asetuksen liitteessä II tarkoitetun pätevän kauppalaskun (a valid commercial invoice) esittämistä tulliviranomaisille.

Asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa asetettu ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettava polkumyyntitulli (Taric-lisäkoodi A999) on laajennettu koskemaan Malesiasta lähetettyjen tuotteiden tuontia (1 artiklan 4 kohta). Polkumyyntitulli kannetaan Malesiasta lähetettyjen tuotteiden tuonnista riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia (Taric-koodit 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149920, 7318149992, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 ja 7318220095), lukuun ottamatta 1 artiklan 4 kohdassa lueteltujen yritysten tuottamia tuotteita. Nämä yritykset vapautetaan polkumyyntitullista vain, jos tuonnissa esitetään tulliviranomaisille asetuksen liitteessä II tarkoitettu pätevä kauppalasku.

Asetuksen 2015/519 LIITE II

Tämän asetuksen 1 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus jäljempänä esitettävässä muodossa.

1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

2) Seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi myydyt kiinnitintuotteet on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). Tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

(Päiväys ja allekirjoitus)”

(1) The name and function of the official of the entity issuing the commercial invoice.

(2) The following declaration:

‘I, the undersigned, certify that the (volume) of fastener products sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in (country concerned). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.

(Date and signature)’

THT