Hyppää sisältöön

Libyan tilanteen johdosta määrättävät rajoittavat toimenpiteet

28.3.2011 15.22
Tiedote

47/2011, TE/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro
47/010/11

Antopäivä
28.3.2011

Säädösperusta
Euroopan Neuvoston Asetus (EU) N:o 204/2011, 2.3.2011 (julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä L 58, 3.3.2011)

Voimassaoloaika
Toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat, Tullin asiakkaat

Euroopan Neuvoston Asetuksen (EU) N:o 204/2011, 2.3.2011 artiklan 4 mukaan kaikista EU:n tullialueen ja Libyan välillä tuotavista tai vietävistä tavaroista on annettava saapumista tai poistumista koskevat ennakkotiedot asianomaisen EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisille. Tällä estetään sellaisten tuotteiden ja teknologian siirto, jotka sisältyvät yhteiseen puolustustarvikeluetteloon tai joiden toimitus, myynti, siirto, vienti tai tuonti kielletään kyseisessä asetuksessa.

Saapumista ja poistumista koskevien ennakkotietojen tietosisältö ja antaminen tapahtuu saapumista koskevan yleisilmoituksen tai viennissä poistumisen yleisilmoituksen tai tulli-ilmoituksen antamisen yhteydessä. Tietojen ilmoittamisessa noudatetaan turvatietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja (Neuvoston Asetus (ETY) N:o 2913/92 ja komission asetus (ETY) N:o 2454/93).

Ilmoituksen antajan on ilmoitettava ovatko tavarat rajoituksenalaisia vai eivät EU:n yhteisen puolustustarvikeluettelon tai neuvoston asetuksen (EU) N:o 204/2011 mukaan.

Vienti

Lisätiedon ilmoittaminen koskee kaikkia tavaroita ja tullinimikkeitä, mutta tämä ohje ei vapauta ilmoittamasta Taric-tietokannassa olevien rajoitusten alaisten tullinimikkeiden kohdalla niiltä vaadittavia erityisiä lisä- tai ehtokoodeja.

  • Negaatiokoodi viennin tulli-ilmoituksella

Viedessään tavaroita Libyaan, toimija ilmoittaa negaatiokoodia käyttämällä, jos kyse ei ole rajoituksen alaisesta tavarasta tai tavaroihin ei sovelleta kieltoa.

Viennin tulli-ilmoituksella tämä ilmoitetaan käyttämällä erityismaininnan lisäkoodia FIXXX (Muu lisätieto) ja ilmoittamalla:

a) negaatiokoodi Y920, jos tavarat eivät tullinimikkeestä huolimatta kuulu rajoituksen tavarakatteeseen, tai,

b) negaatiokoodi Y921, jos kyse on henkilökohtaisista suojavaatetuksesta, jota YK:n henkilökunta, EU:n ja sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Libyaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.  

Varamenettelyä käytettäessä koodi ilmoitetaan kohdassa 44 (SAD/ESS).

  • Libyaan vietävällä vientitavaralla on vientilupa

Suomessa Ulkoasiainministeriö voi myöntää luvan sellaisten tarvikkeiden myyntiin, toimittamiseen tai vientiin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin. Jos kyseisille tavaroille on myönnetty em. vientilupa, ilmoitetaan lupa asiakirjakoodilla C052 (Vientilupa tavaroille ja teknologialle, joiden kauppa on rajoitettua) sekä sen numero ja päiväys.

Varamenettelyä käytettäessä koodi ilmoitetaan seuraavasti: C052, luvan numero ja päiväys kohdassa 44 (SAD/ESS).

Lupa on myös aina esitettävä Tullille ennen luovutusta vientimenettelyyn.

Tuonti sekä saapumisen ja poistumisen yleisilmoitukset

Rajoitusten alaisten tavaroiden tuonti tai kuljetus Libyasta on aina kiellettyä, eikä niihin voida soveltaa edellä kuvattua lupamenettelyä.

Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksilla edellä kuvatut negaatiokoodit voidaan ilmoittaa, jos kyse ei ole rajoituksen alaisesta tavarasta tai henkilökohtaisesta vaatetuksesta. Koodi voidaan ilmoittaa lisätietona tavarankuvaukselle varatussa kentässä tai mikäli se ei ole mahdollista, tieto voidaan lähettää sähköpostitse Tullin Sähköiseen palvelukeskukseen (sahkoinen.tullaus(at)tulli.fi).

Jotta tieto voidaan kohdistaa oikeaan saapumisen tai poistumisen yleisilmoitukseen, sähköpostin otsikkotiedossa tulee ilmoittaa yleisilmoituksen viitenumero (MRN) ja siihen liittyvä tavaraerän numero.

THT