Hyppää sisältöön

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä ja siihen liittyvät muutokset biopolttoaineiden jakeluvelvoitelakiin ja lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Julkaisuajankohta 20.6.2013 11.29
Tiedote

73/2013, ST/KL

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä, jossa säädetään biopolttoaineille ja bionesteille asetettavista vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta tulee voimaan 1.7.2013.  Samassa yhteydessä muutetaan myös lakia biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) ja lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994). Lakeja muutetaan siten, että niihin sisältyvä sääntely sovitetaan yhteen biopolttoaineista ja bionesteistä annettavan lain säännösten kanssa.

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa tarkoitetut vaatimukset, kestävyyskriteerit koskevat lain 2 luvun mukaan biopolttoaineen ja bionesteen elinkaaren aikaista kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä sekä biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-aineiden alkuperää.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 12 §:n nojalla kestävyyskriteerien täyttämisen osoittaminen perustuu toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään,  johon perustuen toiminnanharjoittajalla on oikeus antaa kestävyystodistuksia (23 §)  osoituksena biopolttoaine- tai bioneste-erän taikka niiden raaka-aine-erän kestävyyskriteerien täyttymisestä. Vaihtoehtoisesti toiminnanharjoittajat voivat osoittaa  kestävyyskriteerien täyttymisen lain 24 §:ssä tarkoitetun EU:n komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän mukaisesti annetuilla todistuksilla tai tiedoilla.

Lain 3 §:n mukaan Energiamarkkinavirasto valvoo uuden lain noudattamista, minkä johdosta myös kestävyyskriteerien valvontaan liittyvät tehtävät siirtyvät Tullilta Energiamarkkinavirastolle.

Lain 4 §:ssä on määritelty laissa käytetyt keskeiset termit. Jätteellä tarkoitetaan jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitettua jätettä lukuun ottamatta ainetta, jota on tarkoituksellisesti muunnettu, jotta se luettaisiin jätteeksi. Prosessitähteellä tarkoitetaan ainetta, joka syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa tai on sellaisen tuotantoprosessin lopputuote, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen valmistaminen, ja jonka tuottamiseksi tuotantoprosessia ei ole tarkoituksellisesti muutettu. Tähteellä tarkoitetaan prosessitähdettä sekä maatalouden, vesiviljelyn, kalastuksen ja metsätalouden tähdettä. Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa. Lisäksi pykälässä on muun muassa määritelty termi biopolttoaine (kohta 5), jolla tarkoitetaan biomassasta tuotettua nestemäistä tai kaasumaista liikenteessä käytettävää polttoainetta.

Lain 32 §:n mukaan Energiamarkkinavirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toisilta viranomaisilta  lain säännösten noudattamisen valvontaa varten välttämättömiä tietoja laissa todetuista  toiminnanharjoittajaan ja tämän kestävyysjärjestelmän hyväksymiseen sekä kestävyyskriteeriselvitykseen liittyvistä seikoista. Energiamarkkinavirasto voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatuja tietoja muille viranomaisille. Virasto voi luovuttaa tietoja  Tulille verotuksen toimittamista ja valvontaa sekä jakeluvelvoitelain mukaisia tehtäviä varten.

Energiamarkkinavirastolla on tarkastusoikeus tiloissa ja alueilla, joihin pääsy on laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen. Tarkastuksessa voi olla läsnä myös muun viranomaisen, kuten Tullin, edustajia.

Tulli ovat tarvittaessa velvollinen antamaan Energiamarkkinavirastolle virka-apua biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi.

Energiamarkkinavirasto voi hakemuksesta antaa ennakkotiedon siitä, onko raaka-ainetta pidettävä jätteenä, tähteenä, syötäväksi kelpaamattomana selluloosana tai lignoselluloosana sovellettaessa biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia  ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia.

Biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia koskevat muutokset

Jakeluvelvoitelain biopolttoainetta koskevaa määritelmää muutetaan viittaamalla biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain edellä mainittuun biopolttoainetta koskevaan määritelmään. Myös kulutukseen toimittamista koskevaa määritelmää muutetaan jakeluvelvoitelain muutoksen yhteydessä. Kulutukseen toimittamisella tarkoitetaan valmisteverotuslain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua kulutukseen luovuttamista.

Jakeluvelvoitelakiin lisätään jätteen ja tähteen käsitteet viittaamalla lakiin biopolttoaineista ja bionesteistä sisältyviin jätteen ja tähteen määritelmiin. Biopolttoaineet lasketaan jakeluvelvoitelain jakeluvelvoitteeseen vain, jos jakelija on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisesti osoittanut niiden täyttävän kyseisessä laissa säädetyt kestävyyskriteerit.

Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan jakeluvelvoiteilmoituksessa on oltava tieto biopolttoaine-erien kestävyyskriteerien mukaisuuden osoittamisesta sekä biopolttoaineiden osuudesta. 

Lain siirtymäsäännöksen nojalla jakelija voi osoittaa ennen vuotta 2014 kulutukseen toimitettujen biopolttoaineiden kestävyyskriteerien täyttymisen noudattamalla, mitä jakeluvelvoitelain muutosten voimaan tullessa voimassa olevassa lain 5 a §:n  2 momentissa säädetään. Siirtymäsäännöksen nojalla jakelijan on ensimmäisen kerran toimitettava tiedot biopolttoaine-erien kestävyyskriteerien mukaisuuden osoittamisesta  vuonna 2013 kulutukseen toimitettujen biopolttoaineiden osalta.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia koskevat muutokset

Lainmuutoksen yhteydessä sovitetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain lyhenteiden R ja T määritelmät yhteen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain säännösten kanssa. Lyhenteellä R tarkoitetaan tuotetta, joka täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa säädetyt kestävyyskriteerit ja jonka kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa noudatetaan mitä kyseisessä laissa asiasta säädetään. Lyhenteellä T tarkoitetaan tuotetta, joka lisäksi on tuotettu jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta.  T-lyhenteellä merkittyihin tuoteryhmiin on noudatettava, mitä biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa taikka sen nojalla säädetään tai määrätään jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta. Vastaavalla tavalla biomassan määritelmä sovitetaan yhteen biopolttoaineita ja bionesteistä annetun lain säännösten kanssa.

Siirtymäsäännöksen nojalla ennen vuotta 2014 kulutukseen luovutettujen biopolttoaine- ja bioneste-erien verotukseen kuitenkin sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.


                                 

THT