Hyppää sisältöön

Kotimaisen rahdin osuus noussut tuontikaupan arvosta

Julkaisuajankohta 4.12.2015 9.00
Tiedote

Tulli on selvittänyt rahti- ja vakuutuskustannusten osuutta tuontikaupan arvosta. Edellinen tavaroiden tuontikustannuksia koskeva tutkimus toteutettiin vuonna 2008. Uusi selvitys tehtiin vuoden 2014 tilastoaineistoista.

Kokonaisrahdin osuus näyttää laskeneen verrattuna vuoden 2008 tutkimukseen (rahdin osuus tuolloin 6,8 prosenttia). Nyt rahdin osuus tilastoarvosta on keskimäärin 5,1 prosenttia. Kotimaisen rahdin osuus nousi vuoden 2008 tutkimuksen 23,0 prosentista 37,5 prosenttiin, ja ulkomaisen rahdin osuus putosi vajaasta 77,0 prosentista 62,5 prosenttiin.

Rahtiosuuden laskuun on ilmeisesti vaikuttanut halvan massatavaran, kuten metallien ja energian suhteellisen tuontiosuuden pienentyminen, kun taas kalliin kappaletavaran tuontiosuus on kasvanut edellisen tutkimuksen ajanjaksoon verrattuna.

Myös vakuutuskulut ovat laskeneet verrattuna edelliseen tutkimukseen. Nyt vakuutuskulut yhteensä olivat 0,1 prosenttia, kun edellisellä kerralla vastaava luku oli 0,4 prosenttia. Kotimaisen vakuutuksen osuus kasvoi merkittävästi 45,9 prosenttiin, kun vuonna 2008 vastaava luku oli 27,6 prosenttia. Ulkomaisen vakuutuksen osuus on näin ollen vain 54,1 prosenttia, kun se viimeksi oli 72,4 prosenttia.

Selvityksen tausta ja tarkoitus

Euroopan unionin tilinpito- ja maksutaseasetusten[1] mukaan kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen tuontitiedot koko kansantalouden tasolla tulee kirjata FOB-arvoon ulkomaankaupan tilastoinnissa käytetyn CIF-kirjauksen sijasta. Suosituksen mukaan maiden, jotka käyttävät CIF-tyyppistä arvoa tulisi kerätä erillinen aineisto rahti- ja vakuutuskuluista. Tämä tulisi tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla. Näin saataisiin johdettua FOB-arvo käyttäjien tarpeisiin.

Selvityksen tavoitteena oli laskelma, jossa CIF-käsitteen mukaan arvotettu tavaratuonti jaetaan FOB-arvoiseksi tavaratuonniksi, tavaran kuljetuskustannuksiksi vientimaan rajalta Suomen tullirajalle ja rahtivakuutusmaksuiksi. Kuljetus- ja vakuutuskustannukset olisi voitava jakaa kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille maksettuihin maksuihin. Lisäksi haluttiin selvittää käytettyjen toimituslausekkeiden jakauma.

Projekti täytti osin sille asetetut tavoitteet. Rahti- ja vakuutuskustannusten osuus tavaratuonnin arvosta saatiin laskettua, samoin ulkomaisten ja kotimaisten kustannusten osuus. Osuudet oli mahdollista laskea vain melko yleisellä tasolla, koska kaikista tuontialue, tavaraluokka ja kuljetustapa -yhdistelmistä ei saatu riittävästi vastauksia luotettavien tulosten laskemiseksi.

Otoksen poiminta, tiedonkeruu ja aineiston käsittely

Otoksen poiminnan perusjoukko muodostettiin Tullin vuoden 2014 ulkomaan tavarakaupan tilastoaineistoista. Perusjoukko jaettiin 26 eri lähetysmaa-alueeseen sekä 13 tavaraluokkaan, jotka perustuvat CN-nimikkeistöön.

Lopullinen otos koostui 981 yrityksestä ja 1616 havainnosta. Tiedonkeruu hoidettiin kyselylomakkeiden avulla. Tulosten laskemisessa voitiin käyttää seuraavaa vastauksista saatua aineistoa: 829 havaintoa, joissa rahti yhteensä oli tiedossa, 665 havaintoa, joissa sekä kotimainen että ulkomainen rahti oli tiedossa, 400 havaintoa, joissa vakuutuskulut yhteensä olivat tiedossa, 295 havaintoa, joissa kotimainen ja ulkomainen vakuutusosuus oli tiedossa ja 1255 havaintoa, joissa oli ilmoitettu toimituslauseke.

Jo vuoden 2008 projektissa oli käynyt selväksi, että monien yritysten oli mahdotonta ilmoittaa haluttujen rahti- ja vakuutuskustannusten osuudet. Samoihin ongelmiin törmättiin nytkin. Yrityksillä oli suuria vaikeuksia kyselyyn vastaamisessa. Osalla yrityksistä ei ole lainkaan tietoa rahti- ja/tai vakuutuskustannuksista, tai tietoa esim. ulkomaisen rahdin tai vakuutuksen osuudesta. Monella yrityksellä oli käytössä vuosikohtainen vakuutus, josta yksittäisen tavaraerän vakuutuksen osuutta ei voitu laskea. Tarkan tiedon puuttuessa myös yritysten asiantuntija-arviot hyväksyttiin vastauksiksi.

Koska kaikista maaryhmistä, tavaraluokista ja kuljetustavoista ei saatu riittävästi aineistoa, ryhmiä jouduttiin laskentavaiheessa yhdistelemään. Tulokset laskettiin painottaen havaintoja vastaavalla arvo-osuudella perusjoukosta.

Tulosten laskemisessa käytetty maajako:

 • Aasia, Oseania
 • Afrikka
 • Benelux
 • Britit
 • Etelä-Amerikka
 • Eurooppa
 • Pohjois-Amerikka
 • Ruotsi
 • Saksa
 • Venäjä

Tavaraluokkajako:

 • 01-24 Elintarvikkeet yms.
 • 25-27 Kivennäistuotteet
 • 28-38 Kemian teollisuuden tuotteet
 • 39 Muovit
 • 40-43 Kumi, nahka
 • 44-49 Metsäteollisuustuotteet
 • 50-67 Tekstiilituotteet, vaatteet
 • 68-71 Kivennäisaineista valmistetut tavarat
 • 72-83 Metallit, metallituotteet
 • 84-85 Koneet, laitteet
 • 86-89 Kulkuneuvot
 • 90-97 Kojeet, kellot, soittimet, yms.
 • 98-99 Teollisuuslaitokset, erikoistoimitukset yms.

Selvitykseen sisältyneet kuljetustavat:

 • Itsenäisesti kulkeneet (laivat yms.)
 • Lento
 • Maantie
 • Meri
 • Posti
 • Rautatie
Taulu 1. Toimituslausekkeiden jakauma
Toimituslauseke lkm osuus, %
DAP 292 23,3
EXW 184 14,7
FCA 168 13,4
CIF 144 11,5
FOB 143 11,4
DDP 129 10,3
CIP 73 5,8
CPT 68 5,4
CFR 45 3,6
DAT 8 0,6
FAS 1 0,1
Yhteensä 1255 100,0
Taulu 2. Rahti alueittain
Maaryhmä Rahti yhteensä, % Kotimaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Ulkomaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Aasia, Oseania 5,0 29,4 70,6
Afrikka 5,4 3,5 96,5
Benelux 3,6 67,5 32,5
Britit 4,2 23,9 76,1
Etelä-Amerikka 7,0 27,6 72,4
Eurooppa 5,3 19,8 80,2
Pohjois-Amerikka 10,1 16,3 83,7
Ruotsi 2,3 43,6 56,4
Saksa 3,6 52,1 47,9
Venäjä 9,3 39,8 60,2
Yhteensä 5,1 37,5 62,5
Taulu 3. Rahti CN-luokittain
CN-luokka Rahti yhteensä, % Kotimaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Ulkomaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
01-24 5,1 58,7 41,3
25-27 13,3 44,9 55,1
28-38 6,3 12,5 87,5
39 4,1 47,9 52,1
40-43 2,5 5,8 94,2
44-49 7,4 42,1 57,9
50-67 4,6 32,6 67,4
68-71 7,8 16,6 83,4
72-83 3,0 21,7 78,3
84-85 1,5 35,6 64,4
86-89 3,7 43,8 56,2
90-97 2,1 45,8 54,2
98-99 28,9 18,0 82,0
Yhteensä 5,1 37,5 62,5
Taulu 4. Rahti kuljetustavoittain
Kuljetustapa Rahti yhteensä, % Kotimaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Ulkomaisen rahdin osuus
kokonaisrahdista, %
Meri 5,4 38,8 61,2
Rautatie 8,9 0,3 99,7
Maantie 3,3 60,9 39,1
Lento 1,7 18,3 81,7
Posti 0,7 0,0 100,0
Itsenäinen 1,4 0,0 100,0
Yhteensä 5,1 37,5 62,5
Taulu 5. Vakuutus alueittain
Maaryhmä Vakuutus yhteensä, % Kotimaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Ulkomaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Aasia, Oseania 0,13 22,5 77,5
Afrikka 0,05 1,2 98,8
Benelux 0,11 76,8 23,2
Britit 0,05 51,9 48,1
Etelä-Amerikka 0,25 22,2 77,8
Eurooppa 0,13 20,9 79,1
Pohjois-Amerikka 0,11 10,5 89,5
Ruotsi 0,03 57,6 42,4
Saksa 0,32 79,1 20,9
Venäjä 0,11 49,9 50,1
Yhteensä 0,11 45,9 54,1
Taulu 6. Vakuutus CN-luokittain
CN-luokka Vakuutus yhteensä, % Kotimaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Ulkomaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
01-24 0,15 28,4 71,6
25-27 0,06 73,5 26,5
28-38 0,06 3,3 96,7
39 0,07 36,0 64,0
40-43 0,32 96,9 3,1
44-49 0,19 54,6 45,4
50-67 0,18 49,5 50,5
68-71 0,42 10,4 89,6
72-83 0,09 26,4 73,6
84-85 0,06 34,8 65,2
86-89 0,05 61,3 38,7
90-97 0,11 33,5 66,5
98-99 0,82 0,0 100,0
Yhteensä 0,11 45,9 54,1
Taulu 7. Vakuutus kuljetustavoittain
Kuljetustapa Vakuutus yhteensä, % Kotimaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Ulkomaisen vakuutuksen osuus
kokonaisvakuutuksesta, %
Meri 0,11 48,9 51,1
Rautatie 0,02 0,1 99,9
Maantie 0,24 60,8 39,2
Lento 0,1 18,0 82,0
Itsenäinen 0,08 1,4 98,6
Yhteensä 0,11 45,9 54,1

1) Linkit:  Euroopan unionin virallinen lehti L174/1, (EU) N:o 549/2013 ja Euroopan unionin virallinen lehti L166/22, (EU) N:o 555/2012

Tulli, Tilastointi
Lisätietoja:
tulliylitarkastaja Anne Oikarinen, p. 040 332 1863
tulliylitarkastaja Anssi Kaarna, p. 040 332 8153
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi
Tilastotiedote