Hyppää sisältöön

Kosovon alkuperätuotteille yksipuolisia tullietuuksia edelleen 1.1.2016 lähtien

29.12.2015 14.45
Tiedote

123/2015, LL

EU myöntää Kosovon alkuperätuotteille yksipuolisia tullietuuksia neuvoston asetuksella (EY) N:o 1215/2009 muutoksineen (THT 3/2012). EU:n  ja Kosovon välillä  ei sovelleta vastavuoroista etuuskohtelusopimusta.

Mainitun asetuksen soveltamisaikaa on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti 16.12.2015 annetulla asetuksella (EU) N:o 2015/2423 (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 18-20). Asetus on tullut voimaan 25.12.2015 ja sitä sovelletaan 1.1.2016 lähtien. Asetukseen on samalla tehty muitakin muutoksia.

Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Montenegrosta tai Serbiasta peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan edelleen tämän asetuksen säännöksiä, kun asetuksessa on näin mainittu (esim. viinikiintiöt). Näiden maiden  alkuperätuotteisiin sovelletaan myös sellaisia tässä asetuksessa säädettyjä myönnytyksiä, jotka ovat edullisempia kuin näille tuotteille niiden unionin kanssa tekemissä kahdenvälisissä sopimuksissa annetut myönnytykset (esim. tulohintatuotteet).

Asetuksen soveltaminen kuitenkin keskeytetään Bosnia ja Hertsegovinan osalta 1.1.2016 lähtien, elleivät EU sekä Bosnia ja Hertsegovina sitä ennen allekirjoita keskinäisen sopimuksensa mukauttamista koskevaa sopimusta. Komissio julkaisee ilmoituksen EUVL:ssä heti, kun mukauttamista koskeva sopimus on allekirjoitettu.

Alkuperäsäännöt 

Etuuskohtelun myöntäminen edellyttää tullikoodeksin soveltamisasetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 2 jaksossa säädetyn alkuperätuotteiden määritelmän noudattamista. Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat mainitun soveltamisasetuksen liitteessä 15.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT