Hyppää sisältöön

Kosovo sekä muut Länsi-Balkanin maat; tullietuudet 1.1.2011 lähtien, siis taannehtiva soveltaminen

3.1.2012 15.11
Tiedote

3/2012, MNy/LL

EU myöntää Länsi-Balkanin maille myös yksipuolisia tullietuuksia neuvoston asetuksella (EY) N:o 1215/2009 (EUVL L 328, 15.12.2009). Tätä viimeisintä asetusta on sovellettu 31.12.2010 asti. Näin ollen esimerkiksi Kosovon alkuperätuotteille ei ole voitu myöntää 1.1.2011 lähtien tullietuuksia lainkaan, koska EU:lla ja Kosovolla ei ole vastavuoroista etuuskohtelusopimusta.

Mainitun asetuksen soveltamisaikaa on 13.12.2011 annetulla asetuksella (EU) N:o 1336/2011 (EUVL L 347, 30.12.2011) jatkettu taannehtivasti siten, että asetusta sovelletaan 1.1.2011–31.12.2015. Asetukseen on samalla tehty muitakin muutoksia. Asetus 1336/2011 on tullut voimaan 30.12.2011.

Kosovon tullialueelta (XK) peräisin olevia muita kuin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 ja 2204 kuuluvia tuotteita saa tuoda unioniin tullitta asetuksessa säädetyin edellytyksin. Asetuksen liitteessä I on lisäksi kiintiöityjä tullietuuksia Kosovosta peräisin oleville eräille ryhmän 03 kalatuotteille sekä eräille nimikkeen 2204 viineille. Myös Kosovosta peräisin olevalle pikkuvasikanlihalle (”baby beef” -tuotteet) myönnetään tullin alennuksia kiintiön rajoissa. Nämä  tuotteet on mainittu asetuksen liitteessä II.  Etuuskohtelua voidaan siis hakea taannehtivasti 1.1.2011 lähtien. Edellytyksenä on asianmukaisen (jälkikäteen annetun tai laaditun) alkuperäselvityksen esittäminen.

Bosnia ja Hertsegovinalla sekä Serbialla on nykyisin EU:n kanssa vastavuoroinen kauppaa koskeva sopimus.  Tämän vuoksi nämä valtiot on nyt poistettu asetuksen 1215/2009 varsinaisesta laajasta soveltamisalasta.

Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Kroatiasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Montenegrosta tai Serbiasta peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan edelleen tämän asetuksen säännöksiä, kun näin on asetuksessa erikseen mainittu. Kaikki Länsi-Balkanin maat ovat  edelleen mukana asetuksen viinikiintiössä (asetuksen liite I).  Näiden maiden alkuperätuotteisiin sovelletaan myös sellaisia tässä asetuksessa säädettyjä myönnytyksiä, jotka ovat edullisempia kuin kahdenvälisissä sopimuksissa annetut myönnytykset. Esimerkiksi  tulohintajärjestelmään kuuluvien CN-nimikkeistön 7 ja 8 ryhmän  tuotteiden kohdalla puheena olevan asetuksen mukaiset tullietuudet (arvotulli sekä paljoustulli nolla) ovat edullisempia kuin sopimuksissa (vain arvotulliosuus on nolla).  

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelun myöntäminen edellyttää tullikoodeksin soveltamisasetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 2 jaksossa säädetyn alkuperätuotteiden määritelmän noudattamista. Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat mainitun soveltamisasetuksen liitteessä 15.

Siirtymäsäännökset Bosnia ja Hertsegovinalle  sekä  Serbialle

Tavaroihin, jotka 1.1.2011 ovat olleet joko passitusmenettelyssä tai unionissa väliaikaisesti varastoituina tullivarastoissa tai vapaa-alueilla ja joille on ennen tuota päivää (eli ennen vuoden 2010 loppua) myönnetty asianmukaisesti alkuperäselvitys, jossa niiden todetaan olevan peräisin Bosnia ja Hertsegovinasta tai Serbiasta, sovelletaan edelleen asetusta (EY) N:o 1215/2009 neljän kuukauden ajan tämän asetuksen soveltamispäivästä lukien (taannehtivasti 1.1.–30.4.2011).

Asetuksen soveltamisen mahdollinen ennenaikainen loppuminen

Tässä asetuksessa säädettyjen tullietuuksien soveltaminen loppuu kokonaan tai osittain, jos tullietuudet eivät ole sallittuja Maailman kauppajärjestön myöntämän poikkeuksen nojalla. Etuuksien soveltaminen lopetetaan siitä päivästä, jona poikkeuksen voimassaolo päättyy. Komissio julkaisee riittävän hyvissä ajoin ennen tuota päivää EUVL:ssä ilmoituksen, jolla asiasta tiedotetaan. Ilmoituksessa on mainittava ne tässä asetuksessa säädetyt tullietuudet, joiden voimassaolo päättyy, ja päivämäärä, josta alkaen etuuksien soveltaminen loppuu.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT