Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 74 muuttamisesta

Julkaisuajankohta 31.10.2013 9.47
Tiedote

139/2013, ASV/MNy

Komissio on antanut 30 päivänä lokakuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 1063/2013 (EUVL L 289, 31.10.2013) tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säädöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta sokerialan vastaavuusjärjestelmän käytön osalta.

Asetusmuutoksella sallitaan sokerijuurikkaan käyttö vastaavana tavarana raa´an juurikassokerin sijaan.

Asetuksella korvataan tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 74 oleva 3 kohta seuraavasti:

”3. Sokeri

Vastaavien tavaroiden käyttö on sallittua unionin ulkopuolelta tulevan raa’an ruokosokerin (yhdistetyn nimikkeistön alanimike 1701 13 90 ja/tai 1701 14 90) ja sokerijuurikkaan (yhdistetyn nimikkeistön alanimike 1212 91 80) välillä edellyttäen, että saadaan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen 1701 99 10 (valkoinen sokeri) jalostettuja tuotteita.

Vastaava määrä vakiolaatuista raakaa ruokosokeria, sellaisena kuin se määritellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (*) liitteessä IV olevan B osan III kohdassa, lasketaan kertomalla valkoisen sokerin määrä kertoimella 1,0869565.

Vastaava määrä muuta kuin vakiolaatuista raakaa ruokosokeria lasketaan kertomalla valkoisen sokerin määrä kertoimella, joka saadaan jakamalla luku 100 raa’an ruokosokerin saannolla. Raa’an ruokosokerin saanto lasketaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevan B osan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.

___________
(*) Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).”

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lisätietoja: Anne Regina, puh. 040 332 1067 ja Minna Nyberg, puh. 040 332 2723.


                                 

THT