Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 72 muuttamisesta

21.12.2012 15.06
Tiedote

163/2012, OT/MNy

Komissio on antanut 26 päivänä marraskuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 1101/2012 (EUVL L 327, 27.11.2012) tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säädöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta.

Asetuksella lisätään tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteeseen 72 kaksi uutta kohtaa seuraavasti:

Lisätään liitteessä 72 olevan toisen kohdan 14 kohdan jälkeen 14 a ja 14 b kohta seuraavasti:

”14 a. Yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmään kuuluvien biodieseliä sisältämättömien kaasu- tai polttoöljyjen sekoittaminen yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmään kuuluvien biodieseliä sisältävien kaasu- tai polttoöljyjen kanssa tasalaatuisen tai asiakkaan haluamaa laatua olevan tavaran saamiseksi tavaran luonnetta muuttamatta, vaikka tämä johtaisikin luokitteluun eri kahdeksannumeroiseen CN-koodiin.

14 b. Kaasu- tai polttoöljyjen sekoittaminen biodieselin kanssa siten, että saatu sekoitus sisältää biodieseliä alle 0,5 tilavuusprosenttia, sekä biodieselin sekoittaminen kaasu- tai polttoöljyjen kanssa siten, että saatu sekoitus sisältää kaasu- tai polttoöljyä alle 0,5 tilavuusprosenttia.”

Asetusmuutoksen tarkoituksena on ratkaista tilanne, joka syntyi, kun neuvoston asetus (EU) N:o 1006/2011 tariffi- ja tilastonimikkeistä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2012. Muutoksen myötä yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmään kuuluvien biodieseliä sisältämättömien kaasu- tai polttoöljyjen ja biodieseliä sisältävien kaasu- ja polttoöljyjen luokittelu muuttui ja samalla niiden sekoittamista tullivarastointimenettelyssä ja vapaa-alueilla ei enää voitu pitää liitteen 72 mukaisena tavanomaisena käsittelynä. Liitteeseen 72 tehdyistä lisäyksistä kohta 14 a mahdollistaa kyseisten tuotteiden tarkoituksellisen sekoittamisen kuitenkaan tavaran luonnetta muuttamatta ja kohta 14 b sallii tahattoman, esimerkiksi samojen varastosäiliöiden käytöstä aiheutuvan sekoittumisen.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sitä sovelletaan taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2012.

Lisätietoja: Heli Isometsä, puh. 040 332 2444 ja Minna Nyberg, puh. 040 332 2723.

THT