Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av förordningen om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 18.3.2020 8.57
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 12 mars 2020 förordning (EU) nr 2020/404 (EUT L 80, 17.3.2020) om ändring av förordning 594/2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning 441/2013.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 6 april 2020 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder