Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaisuajankohta 18.3.2020 8.57
Tiedote

Komissio on antanut 12. päivänä maaliskuuta 2020 asetuksen (EU) N:o 2020/404 (EUVL L 80, 17.3.2020) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen 594/2009, sellaisena kuin se oli täytäntöönpanoasetuksella 441/2013 muutettuna, muuttamisesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 6.4.2020 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet