Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen muuttamisesta

22.11.2017 10.49
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Komissio on antanut16. päivänä marraskuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 2017/2157 (EUVL L 304, 21.11.2017) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen muuttamisesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 11.12.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet