Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen muuttamisesta

5.5.2015 14.01
Tiedote

41/2015, IOL

Komissio on antanut 28 päivänä huhtikuuta 2015 asetuksen (EU) N:o 2015/712 (EUVL L 114, 5.5.2015, jolla muutetaan asetusta (EU) 103/2012 tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 25.5.2015 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

THT