Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen kumoamisesta

12.2.2018 10.21
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Komissio on antanut 7. päivänä helmikuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 2018/198 (EUVL L 38, 10.2.2018, sivu 7) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen kumoamisesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 2.3.2018 tai sen jälkeen.

Lisätietoja:

Tullinimiketiedotteet