Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

25.4.2018 12.05
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Komissio on antanut 12. päivänä huhtikuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 2018/603 (EUVL L 101, 20.4.2018, sivu 18) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 10.5.2018 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta, jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet