Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 12.6.2017 12.01
Tiedote

Asetusta sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 2.7.2017 tai sen jälkeen.

Komissio on antanut 7. päivänä kesäkuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 2017/982 (EUVL L 148, 12.6.2017) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 2.7.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

THT