Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

10.2.2017 13.18
Tiedote

IOL

Komissio on antanut 7. päivänä helmikuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 2017/226 (EUVL L 35, 10.2.2017) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 2.3.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

THT