Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

14.3.2012 12.52
Tiedote

41/2012, MNy/TSe

Komissio on antanut 12 päivänä maaliskuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 211/2012 (EUVL L 73, 13.3.2012, s. 2) liitteessä mainitun tavaran luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 2.4.2012 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT