Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

31.1.2012 9.49
Tiedote

19/2012, MNy/TSe

Komissio on antanut 27 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 74/2012 (EUVL L 27, 31.1.2012, s. 2)  liitteessä mainitun tavaran luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 20 päivänä helmikuuta 2012 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT