Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 5.12.2013 12.44 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 13.01
Pressmeddelande

158/2013, MNy/HHS

Kommissionen utfärdade den 28 november 2013 förordningarna (EU) nr 1228/2013–(EU) nr 1232/2013 (EUT L 322, 3.12.2013, s. 7, 9–10, 12, 14, 16 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 23 december 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 åberopas under en period på tre månader.

TMD