Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 5.12.2013 12.44
Tiedote

158/2013, MNy/HHS

Komissio on antanut 28 päivänä marraskuuta 2013 asetukset (EU) N:o 1228/2013 – (EU) N:o 1232/2013 (EUVL L 322, 3.12.2013) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 23.12.2013 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta.

THT