Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

11.9.2013 13.51
Tiedote

118/2013, MNy/DvN

Komissio on antanut 5 päivänä syyskuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 863/2013 (EUVL L 240, 7.9.2013) liitteessä mainitun tavaran luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 240, 7.9.2013, s. 18).

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 27.9.2013 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

THT