Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

21.8.2013 12.52
Tiedote

102/1.8.2013, Mki/BA

Komissio on antanut 25 päivänä heinäkuuta 2013 asetukset (EU) N:o 704, 705,706, 709 sekä 710/2013 (EUVL L 200, 25.7.2013) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. ne sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 21.8.2013 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N.o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

THT