Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

31.7.2013 12.45
Tiedote

96/2013, MKi/ELL

Komissio on antanut 25 päivänä heinäkuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 729/2013 liitteessä mainitun tavaran luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 203, 30.7.2013, s. 4–5 ).

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 19.8.2013 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

THT