Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 19.7.2013 12.31
Tiedote

87/2013, MNy/HHS

Komissio on antanut 9 päivänä heinäkuuta 2013 asetukset (EU) N:o 670/2013 ja (EU) N:o 671/2013 liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 193, 16.7.2013, s. 3, 5).

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 5.8.2013 tai sen jälkeen.

Jollei muuta johdu unionissa voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaisen tarkastuksen järjestelmiin ja ennakko- ja jälkivalvontaan tuotteita Euroopan unioniin tuotaessa, sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen 60 päivän ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet mutta jotka eivät ole näiden asetuksien säännösten mukaisia.

THT