Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7.5.2013 11.02
Tiedote

57/2013, MNy/ HHS

Komissio on antanut 22 päivänä huhtikuuta 2013 asetukset (EU) N:o 384/2013 – (EU) N:o 386/2013 sekä 23 päivänä huhtikuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 387/2013 (EUVL L 117, 27.4.2013) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 17.5.2013 tai sen jälkeen.

Jollei muuta johdu Euroopan unionissa voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaisen tarkastuksen järjestelmiin ja ennakko- ja jälkivalvontaan tuotteita Euroopan unioniin tuotaessa, sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen 60 päivän ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole asetuksen (EU) N:o 384/2013 mukaisia.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetuksissa (EU) N:o 385/2013 – 387/2013 vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

THT