Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 21.5.2014 12.51 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.48
Pressmeddelande

47/2014, BA

Kommissionen utfärdade den 29 april 2014 förordningarna (EU) nr 454/2014 – (EU) nr 459/2014 (EUT L 133, 6.5.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 26 maj 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 ännu åberopas under en period på tre månader efter förordningarnas ikraftträdande.

TMD