Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 14.4.2014 12.24
Tiedote

35/2014, BA

Komissio on antanut 25 päivänä maaliskuuta 2014 asetukset (EU) N:o 310/2014–(EU) N:o 311/2014 (EUVL L 91, 27.3.2014) sekä 28 maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 336/2014 (EUVL L99, 2.4.2014) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 16.4.2014 ja 22.4.2014 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan näiden asetusten voimaantulosta.

THT