Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 10.4.2014 11.43 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 10.56
Pressmeddelande

32/2014, HHS

Kommissionen utfärdade den 3 april 2014 förordningarna (EU) nr 349/2014 och (EU) nr 350/2014 (EUT L 104, 8.4.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 28 april 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 fortfarande åberopas under en period på tre månader från förordningarnas ikraftträdande.

TMD