Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 8.4.2014 11.38 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.55
Pressmeddelande

29/8.4.2014, MNy/DvN

Kommissionen utfärdade den 28 mars 2014 förordning (EU) nr 337/2014 (EUT L 99, 2.4.2014, s. 5) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 22 april 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 ännu åberopas under en period på tre månader.

TMD