Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 4.3.2014 11.26 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.13
Pressmeddelande

20/2014, MKi/HHS

Kommissionen utfärdade den 28 februari 2014 förordningarna (EU) nr 197/2014–(EU) nr 199/2014 (EUT L 62, 4.3.2014, s. 3, 5 och 7) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 24 mars 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 fortfarande åberopas under en period på tre månader från förordningarnas ikraftträdande.

TMD