Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

10.11.2016 8.16
Tiedote

96/2016, IOL

Komissio on antanut 7 päivänä marraskuuta 2016 asetuksen (EU) N:o 2016/1962 (EUVL L 303, 10.11.2016) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 30.11.2016 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

THT