Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

1.10.2019 12.33
Tiedote

Komissio on antanut 24. päivänä syyskuuta 2019 asetuksen (EU) N:o2019/1661 (EUVL L 251, 1.10.2019) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 21.10.2019 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet