Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta alanimikkeen 9021 10 10 (ortopediset välineet) osalta

15.4.2020 11.33
Tiedote

Komissio on antanut 7. päivänä huhtikuuta 2020 asetuksen (EU) N:o 2020/523 (EUVL L 116, 15.4.2020), jolla lisätään yhdistetyn nimikkeistön 90 ryhmään uusi lisähuomautus. Tässä uudessa lisähuomautuksessa määritellään tarkemmin nimikkeen 9021 10 10 tekstissä mainitut ”ortopediset välineet”.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 5.5.2020 tai sen jälkeen.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet