Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

29.1.2018 11.24
Tiedote

Yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmän 2 lisähuomautuksen f alakohdan muuttaminen

Komissio on antanut 24. päivänä tammikuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 2018/125 (EUVL L 22, 26.1.2018, sivut 10 - 11) yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 18.2.2018 tai sen jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet