Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 197/2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 80/2012

Utgivningsdatum 8.3.2013 10.29 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.39
Pressmeddelande

30/2013, MNy/HHi

I Europeiska unionens officiella tidning nr L 65 publicerades den 8 mars 2013 kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 197/2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse. Bilaga I till förordning (EU) nr 80/2012 ska ändras på följande sätt:

1. Följande rad ska införas efter raden med KN-nummer ex 2845 90 90 för vatten (O18):

"ex 2849 90 90

pulver av titankiselkarbid med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent"

2. Följande rad ska införas efter raden med KN-nummer ex 2926 90 95 för 2-naftonit:

"ex 2934 99 90

oligomerer av morfolinfosfordiamidat (morfolinoligonukleotider)"

3. Följande rad ska utgå:

"0014364-6

ex 2923 90 00

dekametonbromid (INN)"


Förordningen träder i kraft den 11 mars 2013.

TMD