Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1076/2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93

Utgivningsdatum 18.11.2013 12.17 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.46
Pressmeddelande

147/2013, ASV/MNy

I Europeiska unionens officiella tidning nr L 292 publicerades den 1 november 2013 kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 1076/2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen vad gäller temporär import, export och återimport av bärbara musikinstrument.

Förordning (EEG) nr 2454/93 ändras på följande sätt:

1. I artikel 230 läggs följande led till som led e:

”e) bärbara musikinstrument som importeras av resande och som är berättigade till befrielse som returvaror.”

2. I artikel 231 läggs följande led till som led e:

”e) Resandes bärbara musikinstrument.”  

3. I artikel 232.1 läggs följande led till som led d:

”d) Bärbara musikinstrument som avses i artikel 569.1a.”  

4. I artikel 569 införs följande punkt som punkt 1a:  

”1a. Fullständig befrielse från importtullar ska beviljas för bärbara musikinstrument som importeras temporärt av en resande enligt definitionen i artikel 236.A för att användas som yrkesutrustning.”

__________________

Enligt artiklarna 230, 231 och 232 i förordningen om tillämpningsföreskrifter för tullkodexen ska vissa kategorier av varor anses ha deklarerats för övergång till fri omsättning, för export eller för temporär import genom en handling som anses som en tulldeklaration i de former som anges i artikel 233.

Artikel 233 i tillämpningskodexen:

Vid tillämpningen av artikel 230-232 får den handling som anses som en tulldeklaration bestå av följande:

a) För varor som befordras till ett tullkontor eller till någon annan plats som utsetts och godkänts i enlighet med artikel 38.1 a i kodexen:

  • passage genom den gröna eller ”Inget att deklarera” -filen vid tullkontor där tvåfilsystem förekommer,
  • passage genom ett tullkontor som inte använder tvåfilsystem, utan att spontant avge tulldeklaration,
  • fastsättandet av ett självhäftande märke eller ett kort för tulldeklaration med texten ”Inget att deklarera” på vindrutan i en personbil, när denna möjlighet föreskrivs i de nationella bestämmelserna.

b) Vid befrielse från skyldigheten att befordra varor till tullen i enlighet med föreskrifter för tillämpningen av artikel 38.4 i kodexen, vid export i enlighet med artikel 231 och vid återexport i enlighet med artikel 232.2:

  • passage över gränsen för gemenskapens tullområde.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning.

Mera information: Anne Regina, tfn 040 332 1067 och Minna Nyberg, tfn 040 332 2723.

TMD